Blogg: Ett år efter presidentvalet – IKFF Kameruns fredsarbete går på högvarv - IKFF
Hem » Systersektioner » Kamerun » Blogg: Ett år efter presidentvalet – IKFF Kameruns fredsarbete går på högvarv

Blogg: Ett år efter presidentvalet – IKFF Kameruns fredsarbete går på högvarv

Det har nu gått ett år sedan Kameruns senaste presidentval. Valet präglades av våld, korruption och ett sviktande valdeltagande och bedömdes av många civilsamhällesaktörer som odemokratiskt. Även civilsamhällets demokratiska utrymme hotades genom våldsamt motstånd och frihetsberövande av demonstranter och politiska ledare efter valresultatets tillkännagivande. För ett år sedan skulle även parlamentsval och lokalval genomföras, men dessa sköts upp till oktober i år. På grund av fortsatta oroligheterna är valen dock framskjutna ytterligare och planeras genomföras i februari 2020.

Kamerun är till följd av koloniseringen uppdelat i anglofona och frankofona regioner. Under de senaste åren har detta lett till spänningar och en konflikt har blossat upp mellan engelsktalande separatistgrupper och Kameruns säkerhetsstyrkor. Denna konflikt trappades upp inför valet 2018 och utgör en stor utmaning för hållbar fred i landet. Även i landets nordliga delar är säkerhetssituationen svår, på grund av Boko Harams utbreddhet.

IKFF Kamerun och Women’s Situation Room

I den här kontexten arbetar IKFF Kamerun sedan många år med konfliktförebyggande, nedrustning, kvinnors deltagande och för att föra fram feministiska analyser av rådande säkerhetspolitik. I samband med valet i oktober förra året genomförde IKFF Kamerun ett historiskt arbete med implementeringen av fredsinitiativet Women’s Situation Room (WSR). IKFF Kamerun mobiliserade civilsamhällesaktörer och kvinnor runt om i landet och satte upp strukturer för att förebygga och adressera våld i samband med valet. 166 valobservatörer, varav merparten kvinnor, utbildades och närvarade i 9 av 10 regioner. Lokala kampanjer genomfördes för att få fler kvinnor att gå och rösta och engagera sig politiskt. Som en central del av initiativet sattes ett så kallat call centre upp, där 30 volontärer tog emot 2100 samtal och meddelanden från hela landet. De inrapporterade incidenterna innefattade bland annat våld, korruption, kidnappning och valfusk. Genom kontakt med valmyndigheten, polis, brandkår med flera kunde åtgärder vidtas för att motverka och förebygga eskalering av våld och oegentligheter.

Baserat på erfarenheterna från valobservationen och de uppgifter som inkom till call centret, publicerade IKFF Kamerun en omfattande rapport i december 2018. Rapporten innehåller lärdomar, en analys av valrelaterat genusbaserat våld, samt en sammanställning av rekommendationer till relevanta aktörer som är involverade i valprocessen i Kamerun. IKFF Kamerun betraktar rapporten som ett verktyg till mer genomgripande konfliktförebyggande insatser i samband med framtida val.

Nationell fredsdialog

Arbetet med WSR har bidragit till en omfattande mobilisering av kvinnorättsaktivister och fredsaktörer, liksom till bredare nätverk, mer synlighet och ökad legitimitet för IKFF Kamerun, vars erfarenheter och expertis nu efterfrågas i allt större utsträckning. Kameruns president, Paul Biya, kallade till en nationell dialog som pågick mellan 30 september och 4 oktober, som syftade till att adressera de allvarliga kriser som pågår i landets nordvästra och sydvästra regioner. IKFF Kamerun välkomnar detta initiativ. Medan de noterar att kvinnor inte var representerade vid förhandlingsbordet i så hög grad trots att dessa var nyckelaktörer i processen, hänvisar de till Kameruns nationella handlingsplan för FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och betonar vikten av kvinnors deltagande i dialogen. Tillsammans med plattformen Cameroon women for peaceful elections har IKFF Kamerun de senaste veckorna haft en dialog med kvinnor och kvinnogrupper från 9 av landets 10 regioner för att diskutera, mobilisera och ta fram strategier för att säkerställa kvinnors meningsfulla och aktiva deltagande i den nationella fredsdialogen. De har satt ihop ett team och utgått ifrån idén om att samtal behöver ske på lokal, regional och nationell nivå och inkludera samtal med institutioner, beslutsfattare och internationella organisationer.

Vägen framåt

Nästa år går Kameruns befolkning till val igen. Denna gång i de parlamentsval och lokala val som sköts upp i oktober 2018. Senaste årets arbete med WSR har lagt en stabil grund för fortsatt konfliktförebyggande arbete, med WSR som ett numera väletablerat koncept och verktyg, med ökad förståelse bland nyckelaktörer för vikten av kvinnors deltagande i politiska processer, samt med ökad organisatorisk kapacitet, inte minst bland unga IKFF:are i Kamerun. De unga IKFF:arnas arbete med social medier som ett fredsverktyg har varit centralt under året och har även blivit en strategisk metod för hur unga involveras i fredsarbetet. IKFF Kamerun mobiliserar inför valet och förväntas fortsätta förstärka strukturer för ett feministiskt fredsarbete.

—————-

IKFF Kamerun och IKFF Sverige har just avslutat ett 1-årigt projekt med fokus på att minska våld i samband med val och att öka kvinnors deltagande i politiska processer. Projektet har finansierats av Svenska Postkodstiftelsen och innefattar merparten av de aktiviteter som IKFF Kamerun genomförde i samband med valet 2018.

Relaterade artiklar