Förslag om att inleda förhandlingar för ett kärnvapenförbud 2017 - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Förslag om att inleda förhandlingar för ett kärnvapenförbud 2017

Förslag om att inleda förhandlingar för ett kärnvapenförbud 2017

I början av den andra sessionen av Open-Ended Working Group (OEWG) som nu pågår i Genève, har flera förslag lagts fram om att inleda förhandlingar för ett nytt internationellt avtal om förbud mot kärnvapen.

Setsuko Thurlow, som kärnvapenöverlevare från Hiroshima, tillsammans med ICAN under kärnvapenmöte i New York.   Photo by Daniela Varano/ICAN
Setsuko Thurlow, som kärnvapenöverlevare från Hiroshima, tillsammans med ICAN under kärnvapenmöte i New York.
Photo by Daniela Varano/ICAN

Nio stater från kärnvapen frizoner; Argentina, Brasilien, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Indonesien, Malaysia, Mexiko och Zambia, har lagt fram ett förslag om att hålla en förhandlingskonferens 2017 för ett rättsligt bindande instrument som förbjuder kärnvapen.

– Detta är en mycket spännande utveckling och visar att regeringar är redo att starta en process som förbjuder kärnvapen, säger Beatrice Fihn, chef för ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons).

Ett annat förslag, från de 127 stater som stödjer ”the Humanitarian Pledge”, kräver också skyndsamma åtgärder om ett nytt avtal för att förbjuda och eliminera kärnvapen.

Detta är första gången Pledge-gruppen gått samman för att lägga fram konkreta rekommendationer vid ett FN-möte om hur man ska gå vidare.

CELAC (latinamerikanska och karibiska stater) har också lagt fram ett förslag som uppmanar till att börja ”en multilateral diplomatisk process för att förhandla fram ett rättsligt bindande instrument om ett förbud mot kärnvapen”.

Ytterligare förslag som kräver ett avtal som förbjuder kärnvapen har kommit från enskilda delegationer som Mexiko och Nicaragua, medan andra länder har ställt sig bakom kravet på ett förbud genom sina uttalanden under mötet.

Fem östater från Stilla havet; Fiji, Nauru, Palau, Samoa och Tuvalu, har lagt fram ett arbetsdokument som fastställer möjliga element i ett fördrag om förbud mot kärnvapen. Det kräver att förhandlingar ska inledas under senare delen av 2016.

Då fler förslag väntas komma under andra veckan av mötet, är det nu tydligt att majoriteten av världens regeringar vill förhandla fram ett kärnvapenförbud.

– En minoritet av regeringar motsätter sig fortfarande ett avtal om förbud mot kärnvapen, men majoriteten av världens stater är redo att vidta åtgärder för det enda massförstörelsevapen som ännu inte täcks av ett internationellt förbudsavtal, säger Beatrice Fihn.

Denna artikel är en översättning från ICAN. Läs originalet på engelska här.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är en del av International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), en global kampanj som arbetar för ett förbud mot kärnvapen. ICAN samlar 424 organisationer i 95 länder.

Kort bakgrund och fakta

Sedan 2013 har regeringar, forskare och civilsamhällesorganisationer mötts vid tre stora konferenser där de humanitära konsekvenserna av kärnvapen har analyserats. Slutsatsen har varit att det inte går att upprätta tillräcklig kapacitet för att hantera de katastrofala konsekvenser som skulle följa om kärnvapen används igen. Efter den tredje konferensen i december 2014 lanserade Österrike Humanitarian Pledge. De stater som gått med i Humanitarian Pledge, idag 127, erkänner att det finns ett tomrum bland de avtal som reglerar den internationella kärnvapenpolitiken. De anser att detta tomrum måste fyllas genom ett förbudsavtal.

  • Det finns idag närmare 16 000 kärnvapen i världen. USA och Ryssland äger ca 95 % av dessa. Amerikanska kärnvapen är även utplacerade i Europa genom Nato. De finns i Tyskland, Belgien, Nederländerna, Italien och Turkiet.
  • Icke-spridningsavtalet, Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), reglerar frågor kring kärnvapenspridning och nedrustning. NPT trädde i kraft 1970.
  • Enligt Icke-spridningsavtalet har fem stater rätt att inneha kärnvapen med villkoret att de åtar sig att nedrusta. Staterna är USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike, de länder som redan hade vapnen när avtalet trädde i kraft.

Fördjupning: Nedrustning på humanitär grund – argument för ett internationellt kärnvapenförbud

Relaterade artiklar