IKFF kommenterar utrikespolitiska deklarationen 2019 - IKFF
Hem » Nedrustning » Mördarrobotar » IKFF kommenterar utrikespolitiska deklarationen 2019

IKFF kommenterar utrikespolitiska deklarationen 2019

Utrikesminister Margot Wallström presenterade idag regeringens utrikespolitiska deklaration för 2019. I en tid av ökad militarisering och nationalism, väpnade konflikter och ifrågasättande av människors rättigheter är arbetet för konfliktförebyggande, nedrustning och mänskliga rättigheter kritiskt. Vi välkomnar Wallströms satsningar på demokrati, delat ansvar och diplomati samt att klimatförändringarna ses som ett av nutidens stora säkerhetspolitiska hot. Vi välkomnar särskilt att den feministiska utrikespolitiken ligger fast.

Det är också viktigt att den antidemokratiska utvecklingen inom Europa och EU lyfts. Samtidigt oroar vi oss för den ökade militariseringen genom ökade militära satsningar, det nära samarbetet med Nato samt att Sveriges deltagande i EU:s militära samarbete PESCO lyfts fram som positivt i deklarationen. EU bör vara en stark aktör för nedrustning och fredsbyggande, inte bidra till ökade spänningar och byggandet av murar genom upprustning, ökad militarisering och kränkningar av människors rättigheter. EU måste leva upp till sina förpliktelser om asylrätten.

Krympande demokratiskt utrymme

Vi lever i en tid då det demokratiska utrymmet krymper runt om i världen. Vi välkomnar satsningar på att stärka demokrati och synliggörandet av försvarare av demokrati och mänskliga rättigheter. Demokratibiståndet ska öka och regeringen ska starta en ”offensiv för demokratin”. Vad detta innebär ser vi med spänning fram emot att få ta del av. Satsningar på demokrati måste utgå från kvinnors och minoriteters situation och deltagande, samt på konfliktförebyggande för att främja hållbar fred och mänskliga rättigheter för alla. Det måste även gälla fördelningen av resurser, satsningar på militära medel är fortsatt långt mer prioriterat än konfliktförebyggande, fred, demokrati och mänskliga rättigheter.

Kvinnors deltagande

IKFFvälkomnar att utrikesministern lyfter vikten av kvinnors deltagande, det är avgörande för hållbar fred och för att kvinnors rättigheter ska försvaras. Den feministiska utrikespolitiken har lett till många bra initiativ och satsningar på medling, fokus på kvinnor, fred och säkerhet i FN:s säkerhetsråd samt fokus på kvinnors rättigheter i utrikespolitiken.

Tyvärr lyfts inte nedrustning och icke-spridning som ett centralt verktyg för att implementera den konfliktförebyggande pelaren av FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet. Sverige har under sitt medlemskap i säkerhetsrådet varken lyft den påverkan som spridningen av vapen har på kvinnors liv, säkerhet och möjlighet till deltagande, eller vikten av nedrustning och icke-spridning som en konfliktförebyggande metod. Ägandet och användandet av vapen är starkt kopplade till föreställningar om maskulinitet och värden som makt, styrka och kontroll. Att stoppa tillgången till vapen är en absolut nödvändighet för att skapa mänsklig säkerhet och för att mänskliga rättigheter ska respekteras, inte minst kvinnors rättigheter. Vi hoppas därför att denna länk kommer bli tydligare under denna mandatperiod.

Vi vill se en politik som särskilt fokuserar på att lyfta kvinnor i det civila samhället, de kvinnor som år efter år riskerar allt för mänskliga rättigheter, fred och demokrati. De kvinnor vars demokratiska utrymme aldrig varit öppet men som nu krymper ytterligare. De kvinnor som har kunskapen och erfarenheterna om den lokala och nationella kontexten. De måste beredas plats på alla nivåer, i alla organ och initiativ som verkar för fred och säkerhet.

En politik som prioriterar kvinnors deltagande och rättigheter måste även prioritera det ekonomiskt. Pengar talar sitt tydliga språk och arbetet för kvinnorättsaktivister och kvinnoorganisationer runt om i världen är fortsatt underfinansierat vilket ökar hoten mot kvinnors säkerhet, försvårar organisering och motverkar långsiktiga lösningar. Vi ser därmed med oro på det faktum att öronmärkta pengar till civilsamhället som förut fanns för implementeringen av resolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, tagits bort av regeringen. En omfördelning med ökade och mer långsiktiga resurser för kvinnorättsorganisationers arbete krävs för en hållbar förändring. DR Kongo är ett tydligt exempel på en akut och mycket svår situationen för de som står upp för mänskliga rättigheter, inte minst kvinnor. Vi välkomnar att utrikesministerns lyfter att Sverige verkar för kvinnors politiska deltagande och ett starkt civilsamhälle i landet.

Kärnvapen

”Vi kommer därför att ta ett nytt initiativ och samla en bred krets länder i arbetet för ett delat ansvar för kärnvapennedrustning”, sa utrikesminister Margot Wallström i utrikesdeklarationen. Vi har inga detaljer om vad detta initiativ innebär, mer information ska komma längre fram. Förra årets deklaration innehöll dock liknande formuleringar; ”Ett nytt initiativ i nedrustningsarbetet är FN-konventionen om ett kärnvapenförbud”.

Det är välkommet att den utrikespolitiska deklarationen beklagar att USA har valt att frånträda ett antal internationella avtal. Sveriges nära samarbete med USA är ett faktum. Det är viktigt att kunna kritisera även sina närmaste. Det gäller inte minst kärnvapenfrågan. Pressen måste öka på Ryssland och USA att förhandla om nedrustning. Sverige måste sätta människors säkerhet först och inte ge efter för rädslan för en transatlantisk utskällning. Den ökade risken för att kärnvapen används och de katastrofala humanitära och klimatmässiga konsekvenserna ett kärnvapenkrig skulle innebära måste leda till handling. Vi välkomnar alla ansträngningar som kan främja nedrustning, men vill poängtera vikten av att Sverige fortsätter att vara en ledande röst för nedrustning. Det är dags att Sverige signerar FN:s kärnvapenkonvention och ansluter sig till det initiativ för internationell nedrustning som globalt har skapat en kraftsamling för första gången på decennier.

Svensk vapenexport

Sveriges engagemang kring den akuta situationen i Jemen uttrycks i den utrikespolitiska deklarationen. Vi välkomnar Sveriges arbete för att hitta en politisk lösning. Samtidigt måste Sverige nu ta tydlig ställning och stoppa all vapenexport till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som vid upprepade tillfällen bombat civila mål i Jemen. Vi kan inte fortsätta ge med den ena handen och ta med den andra. Vi ser också med oro på utvecklingen i Brasilien, en stor köpare av svenska vapen. Vi hoppas att den nya demokratioffensiven även kommer gälla svensk vapenexport, både när det gäller nya exporter och redan godkända sådana.

Den svenska vapenexporten är fortsatt en av de största målkonflikterna i svensk politik och motverkar direkt den feministiska utrikespolitiken, Politik för Global Utveckling och Agenda 2030. Politikerna måste ta ansvar för att den nya vapenexportlagen ska tolkas strikt och hindra att Sverige bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter och ger legitimitet till stater som förtrycker sin befolkning. I december 2018 träffade vi representanter för ISP, som informerade om att än så länge har den nya lagen inte inneburit något nytt i praktiken.

Vi ser fram emot att fortsätta granska implementeringen av den feministiska utrikespolitiken och bidra med vår kunskap, erfarenhet och vårt globala perspektiv på fred, frihet och feminism.

Relaterade artiklar