Publikationer

Militarisering, miljö och klimat – röster från en feministisk motståndsrörelse

I denna publikation lyfter vi personliga berättelser från människor i Sverige och världen som på olika sätt påverkas av militarisering, miljöförstöring och klimatförändringar. Vi lyfter hur militärens flygövningar sker så lågt att samtal måste pausas, hur dammbyggen påverkar matsäkerheten för ett helt land, hur granater som släpps under försvarsövningar i Vättern låter så högt att det känns i kroppen, och hur militarisering av gränsområden leder till tvångsförflyttning av människor där jordbruksmark omvandlas till cementdjungel. 

Vi lyfter också det personliga engagemanget för fred, nedrustning och social och ekologisk rättvisa, med röster som berättar om fredliga upprop och demonstrationer, som kännetecknas av samarbete, dialog och motståndskraft. 

Ladda ner Militarisering, miljö och klimat – röster från en feministisk motståndsrörelse

Verksamhetsberättelse 2021

2021 präglades liksom året innan av pandemin. Att organi­sera sig under sådana osäkra förhållanden är svårt, men i många av våra systersektioner finns det lång erfarenhet av att göra just det.  I början av året firade vi ikraftträdandet av FN:s kärnvapenförbud, TPNW, tillsammans med alla de andra organisationer som driver kampanj en för ett förbud i Sverige.

Vi har under 2021 fördjupat vårt arbete med  militarismens konsekvenser för miljö och klimat. Vi har deltagit i FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow, anordnat en nationell webinarieserie, genomfört en cykelresa för fred genom 8 skånska kommuner och lokala projekt i nästan alla våra kretsar.

Ladda ner verksamhetsberättelse 2021

Tag plats!

Det demokratiska samhället hotas och civilsamhällets utrymme inskränks i allt fler länder. Auktoritära krafter och makthavare som vill göra det svårare för civilsamhällets aktörer att verka självständigt och driva förändring vinner mark. Människor som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter, miljö och klimat får svårare att organisera sig. De som redan lever under förtryck och diskriminering trycks tillbaka allt hårdare. Begränsningarna av civilsamhällets handlingsutrymme utgör ett brott mot mänskliga rättigheter och demokratiska principer, samtidigt som de omöjliggör uppfyllandet av Agenda 2030.

I den här rapporten uppdaterar vi vår analys och våra rekommendationer från Tag plats! som publicerades första gången 2018.

Ladda ner Tag plats! 2021

Global feminist cooperation during a pandemic – WILPF African regional conference 2020

Last year, the Beijing Platform for Action turned 25 years and it was 20 years since the United Nations Security Council Resolution 1325 was adopted. But instead of a global anniversary for gender equality, we saw a backlash for women’s rights and global security. In the light of global rearmament contributing to increased tension, anti-feminist movements growing stronger, the democratic space shrinking, and threats to women’s activists rising, we stress the importance of human security, conflict prevention, and a progressive realization of the agenda for women, peace and security.

This report has sprung from the annual WILPF Africa regional conference in 2020 and gives some examples of the work done in the region. It also contains the statement conducted by 18 WILPF Sections and Groups on common challenges, critical areas for change, and ways forward.

Ladda ner Global feminist cooperation during a pandemic

Civil society spotlight report on Sweden’s implementation of the Agenda 2030

Vi vill att Sverige ska bli världsledande i arbetet med Agenda 2030. Det finns stor potential inom områden som civilsamhällets demokratiska utrymme, åtagandet ingen ska lämnas utanför, samstämmighet, finansieringen av Agenda 2030 globalt och den feministiska utrikespolitiken. Inom CONCORD Sverige har vi 38 organisationer granskat Sveriges politik och ger rekommendationer för att nå målet.

Ladda ner Civil society spotlight report on Sweden implementation of the 2030 Agenda

Kvinnor, fred och säkerhet – så kan Sverige driva en mer inkluderande och progressiv politik

FN:s resolution 1325 handlar inte om att göra krig jämställda eller säkrare för kvinnor, utan syftar till en transformativ förändring. Resolutionen är en fredsresolution som handlar om att världen behöver ett jämställt konfliktförebyggande arbete för hållbar fred och säkerhet.

I denna policy lyfter vi fram och diskuterar de delar av Sveriges nationella handlingsplan för agendan för kvinnor, fred och säkerhet och Sveriges arbete, som IKFF anser viktigast att utveckla. Sverige är en viktig global aktör för agendan och bidrar på många sätt mycket positivt till arbetet. För att kunna vara en ledare är det viktigt att Sverige kontinuerligt utvärderar och förbättrar sitt arbete.

Ladda ner Kvinnor, fred och säkerhet – så kan Sverige driva en mer inkluderande och progressiv politik

Verksamhetsberättelse 2020

2020 skulle bli ett globalt jubileumsår för jämställdheten. 20 år med FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, och 25 år med Pekingplattformen var milstolpar som skulle firas. Istället ställdes vi inför en global pandemi som riskerar att rasera decennier av arbete runt om i världen. För civilsamhället har utmaningarna varit omfattande. Mötesfriheten har kraftigt begränsats och förtyckande regimer har använt krisen som en förevändning för att inskränka mänskliga rättigheter. För oss, precis som för andra, fick verksamheten anpassas. Samtidigt har vårt arbete fortsatts och stärkts under året.

Ladda ner IKFF:s verksamhetsberättelse 2020

Så här fungerar FN:s förbud mot kärnvapen

Kärnvapen har alltid varit omoraliska. I och med att FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) trädde i kraft den 22 januari 2021, är de nu också olagliga enligt internationell rätt. Konventionen är det första globala avtal som kategoriskt förbjuder kärnvapen, det mest destruktiva och omänskliga vapen som någonsin skapats. Det är också det första avtal som skapar ett ramverk för att uppnå en fullständig och verifierbar nedrustning av kärnvapen, och som inkluderar stöd till kärnvapenöverlevare.

Men hur fungerar förbudet egentligen och vad är förbjudet? Det kan du läsa mer om i denna publikation.

Ladda ner Så här fungerar FN:s förbud mot kärnvapen

Grejen med mördarrobotar

I vår vardag möter vi allt oftare datorer som i sitt beteende liknar människor. Datorer blir allt smartare, med egna ”hjärnor” som kan lära sig saker och fatta egna beslut med hjälp av så kallad artificiell intelligens (AI) eller maskinintelligens.

Användningen av AI är på stark uppgång inom vapenindustrin. Redan idag används vapen med viss autonomi, men i slutändan är det en människa som fattar besluten. Men nu är vapenindustrin på väg att gå ett steg längre och utveckla vapen som på egen hand kan välja ut och attackera ett mål utan någon mänsklig inblandning eller kontroll. Dessa vapen kallas för helt autonoma vapen, eller mördarrobotar.

I denna publikation får du lära dig mer om mördarrobotar utifrån etiska, juridiska och politiska perspektiv och vad vi gör för att stoppa utvecklingen. Den innehåller även diskussionsfrågor.

Ladda ner Grejen med mördarrobotar

Grejen med kvinnor, fred och säkerhet

Efter påtryckningar från den globala kvinnorättsrörelsen, inklusive IKFF, antog FN:s säkerhetsråd år 2000 resolution 1325. Resolutionen var den första i säkerhetsrådet som slog fast att kvinnors deltagande i beslutsfattande, fredsprocesser och konfliktförebyggande arbete är avgörande för att uppnå hållbar fred. Sedan dess har flera resolutioner antagits på området. Dessa bildar tillsammans den så kallade agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Centralt är att FN och medlemsstaterna är skyldiga att arbeta för att öka kvinnors politiska deltagande, skydd av kvinnor i väpnade konflikter samt förebygga väpnande konflikter.

Agendan innebär ett nytt sätt att se på konflikt, säkerhet och fred. Den öppnar upp för frågor som: Vems säkerhet prioriteras vid militära lösningar på konflikter? Upplever män och kvinnor konflikt olika och i så fall varför? Hur skapas hållbar fred?

Ladda ner Grejen med kvinnor, fred och säkerhet
Innehåller diskussionsfrågor.

Stop killer robots – Hur Sverige kan driva ett effektivt förbud mot autonoma vapen

Användningen av artificiell intelligens (AI) är på stark uppgång inom försvarsindustrin. Det innebär att det inom en inte alltför avlägsen framtid finns en stor risk att helt autonoma vapen, även kallade ”killer robots”, kommer att utvecklas och användas. Sådana vapen, som har autonomi i kritiska funktioner, skulle på egen hand kunna välja ut mål och attackera utan någon form av mänsklig inblandning.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är en del av den globala kampanjen Campaign to Stop Killer Robots som består av en koalition av 160 civilsamhällesorganisationer från 65 länder. Målet för kampanjen är att ett så kallat förebyggande förbud ska förhandlas fram, med syfte att stoppa utvecklingen. I denna rapport går vi igenom frågan utifrån olika perspektiv och beskriver hur Sverige kan arbeta för ett förbud.

Ladda ner Stop killer robots – Hur Sverige kan driva ett effektivt förbud mot autonoma vapen (uppdaterad 2021)

Barometer 2020 – Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling

I denna rapport granskar vi Sveriges arbete med Agenda 2030 och hur väl Sveriges agerande stämmer överens med målet att alla politikområden ska bidra till rättvis och hållbar utveckling. Vår utvärdering visar att även om regeringen gör framsteg kvarstår flera intresse- och målkonflikter där den förda politiken motverkar de egna ambitionerna. Vår rapport ger också rekommendationer för vägen framåt för regeringen, riksdagen och svenska EU-parlamentariker. 

Rapporten är framtagen i samarbete med en rad organisationer inom CONCORD Sverige.

Ladda ner Barometer 2020

Feminist policies for climate change

Länken mellan jämställdhet och klimat måste stärkas i svenska och internationella policys och lagar. Klimatförändringar och patriarkala maktstrukturer är nära sammanlänkade. Kvinnor och flickor riskerar att ytterligare utsättas för stora risker när klimatförändringar orsakar minskade resurser, stora flyktingströmmar och konflikter. Med ett feministiskt perspektiv kan vi förstå dessa maktförhållanden och skapa en hållbar framtid. 18 organisationer står bakom rapporten ”Feminist policies for climate justice”.

Ladda ner rapporten här

Ladda ner svensk sammanfattning
———–

With this report, we seek to apply a feminist approach to the climate debate, and shed light on key links between gender and climate change. From a gender perspective, we will analyse challenges and issues that are hindering global efforts to reach climate justice to safeguard human rights for all. We also examine to what extent existing policy frameworks take the gender and climate nexus into consideration, and give recommendations to Swedish policymakers to strengthen feminist policies for climate justice. 

Grejen med demokratiskt utrymme

Det senaste årtiondet har icke-demokratiska krafter återigen fått allt mer inflytande i många länder och allt fler auktoritära ledare har tagit makten. Ofta sker förskjutningar i ett samhälle stegvis. Detta gör att det inte alltid lätt att urskilja vad som ingår i ett krympande demokratiskt utrymme. Ofta utnyttjar stater kriser för att stifta nya lagar som inskränker grundläggande rättigheter, det har exempelvis synliggjorts i hanteringen av Covid-19. Genom att lära sig mer om detta fenomen kan det bli lättare att upptäcka när utrymmet krymper.

Ladda ned Grejen med demokratiskt utrymme här.
Innehåller diskussionsfrågor.

Verksamhetsberättelse 2019

Hur sammanfattas ett år av frustration, oro, framsteg och pepp? Ökade spänningar i världen, inom och mellan stater. Militärbudgetar som ständigt ökar. Dödandet av civila i konflikter. Ett förändrat klimat med stora bränder utan att våra ledare gör det som krävs. Vi fortsätter att utmana. Varje dag i det stora och det lilla, läs om vårt arbete för nedrustning, kvinnors deltagande, konfliktförebyggande arbete och hur vi firade vårt 100-årsjubileum.

Ladda ned IKFF:s verksamhetsberättelse 2019

Impact Report

I denna rapport lyfter vi några av de processer som stått i fokus för oss det senaste decenniet. Vi har förbjudit kärnvapen, stärkt Sveriges arbete för kvinnor, fred och säkerhet, fört in ett genusperspektiv i FN:s vapenhandelsavtal och synliggjort målkonflikten mellan en feministisk utrikespolitik och svensk vapenexport. Vidare vill vi visa den snabba utveckling som IKFF har upplevt i den afrikanska regionen, ett arbete som vi har fått äran att vara en del av. 

Läs hela rapporten här.

Kapitel 1 – Att förbjuda kärnvapen
Kapitel 2 – Kvinnor, fred och säkerhet
Kapitel 3 – Att minska vapenspridning
Kapitel 4 – Svensk vapenexport
Kapitel 5 – Att bli en global feministisk rörelse

Grejen med militarisering 2.0

Sverige har en lång tradition av att vara en aktör för fred och en humanitär stormakt som förespråkat nedrustning. Den svenska fredsrörelsen har länge påpekat hur Sverige gång på gång avviker från denna tradition och hur militariseringen ökar i vårt samhälle. Ökade anslag till försvaret, upprustning, närmare band till NATO och internationella krigsövningar på svensk mark är det som präglar säkerhets- och försvarspolitiken.

Ladda ned ”Grejen med militarisering” här.

UPR-rapport

IKFF har skrivit en rapport med utvecklingsområden för Sverige inför granskningen av mänskliga rättigheter (UPR) i januari 2020. De viktigaste rekommendationerna handlar om att Sverige signerar och ratificerar FN:s kärnvapenkonvention, att Sverige stoppar all vapenexport och följdleveranser till krigsförande parter i Jemenkriget, att Sverige återinför öronmärkta pengar till civilsamhället för att implementera FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet, att Sverige lagstiftar om att företag ska respektera mänskliga rättigheter, både i Sverige och utomlands.

Ladda ned rapporten här.

Verksamhetsberättelse 2018

2018 bjöd på viktiga framsteg, inte minst inom vår egen rörelse. Vid den internationella kongressen i Ghana valdes inte mindre än fem nya IKFF-sektioner in och det bildades nio nya nationella grupper. Samtidigt antogs också en ny organisationsstruktur med större fokus på regional representation och effektiv styrning. Jag tror att våra grundare från 1915 skulle vara stolta över att IKFF fortsätter att växa och utvecklas – vill vi förändra världen måste vi också våga förändra oss själva.

Ladda ner IKFF:s verksamhetsberättelse 2018

I skuggan av makten

”I skuggan av makten” är en skuggutredning till ”Utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till kärnvapenförbudskonventionen” som tillsattes av regeringen 2017 och som väntas presenteras i slutet av oktober. I utredningen gör svenska och internationella experter analyser på relationen mellan FN:s konvention om kärnvapenförbud och militära samarbeten, relationen till andra avtal, påverkan på export och import, hur efterlevnaden av avtalet ska verifieras, synen på avskräckning, kärnvapens konsekvenser och en feministisk analys av den svenska debatten. ”I skuggan av makten” är framtagen av Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet som driver ICAN i Sverige. ICAN tilldelades 2017 Nobels fredspris.

Ladda ner I skuggan av makten

Ladda ner I skuggan av makten – svenska sammanfattningar

GREJEN MED KÄRNVAPEN

I denna skrift får du lära dig mer om kärnvapen ur olika aspekter; historia, dess effekter på klimatet, medicinska konsekvenser, ekonomi och vad genus har att göra med kärnvapen. Du kan även läsa om vilka internationella regelverk som finns om kärnvapen. Vi arbetar för ett förbud mot kärnvapen.

IKFF har tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen och kampanjen ICAN tagit fram denna skrift om kärnvapen. Detta är en uppdaterad version 2018.

Ladda ner Grejen med kärnvapen

Världen i politiken – En kartläggning av partiernas politik i internationella frågor

Politiska beslut som tas i Sverige påverkar människor i andra länder och det som händer i andra länder påverkar oss. Klimatförändringar, konflikter och hoten mot demokratier är några av många exempel på globala utvecklingsfrågor som partierna i Sverige måste hantera. Kartläggningen visar att partierna inte prioriterar dessa frågor. Inom flera områden saknar de en konkret politik för att bemöta de kriser och utmaningar som världen står inför.

Denna granskning, genomförd av CONCORD Sverige, har kartlagt vad de politiska partierna vill i de frågor som är viktiga för en rättvis och hållbar global utveckling. Den synliggör skiljelinjer och pekar på var det finns behov av att utveckla skarpare politiska förslag.

Ladda ner Världen i politiken – En kartläggning av partiernas politik i internationella frågor

Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering

För tolfte året i rad backar den demokratiska utvecklingen i världen. Bara under 2017 mördades över 300 människorättsförsvarare. De här exemplen finns med i denna rapport om de ökade hoten mot demokratins försvarare. I rapporten föreslås politiska åtgärder för att vända situationen. Det är Sveriges ansvar att driva på så att EU och medlemsstaterna lever upp till sina åtaganden och skyddar de som försvarar mänskliga rättigheter, demokrati och miljö.

Demokratins tillbakagång slår hårt mot kvinnors rättigheter och jämställdhet globalt. Rapporten rekommenderar bland annat att Sverige ökar sitt ekonomiska stöd till underfinansierade organisationer som drabbas av den negativa utvecklingen, inte minst de som drivs av kvinnor och hbtqi-personer.

CONCORD Sverige är en plattformsorganisation som samlar 62 organisationer. Tillsammans arbetar organisationerna för en politik som gör världen bättre. 18 medlemmar inom arbetsgruppen för civic space har ansvarat för att ta fram rapporten ”Tag plats”.

Ladda ner Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering

Summary in English

Barometern 2018 – Civilsamhällets granskning av sveriges politik för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

Vi 28 organisationer som under samordning av CONCORD Sverige står bakom Barometern 2018 har granskat sju centrala områden i svensk politik. Det visar att det kvarstår flera intresse- och målkonflikter där regeringens politik står i motsats till de egna ambitionerna att leva upp till Politik för global utveckling (PGU) och Agenda 2030. Vid flera tillfällen har regeringen fattat beslut utan att ta hänsyn till att de påverkar människor och miljö negativt utanför Sveriges gränser. Samtidigt ser vi positiva exempel där synergier mellan olika politikområden tagits till vara och lett till en mer samstämmig politik mot en mer hållbar utveckling globalt.
Det behövs en samstämmig politik där alla politikområden strävar mot en hållbar, fredlig och rättvis utveckling globalt.

Ladda ner Barometer 2018

Verksamhetsberättelse 2017

2017 var ett stort år för oss med förbud mot kärnvapen och Nobels fredspris till ICAN. Men det innefattade även en utveckling av vårt samarbete med våra systersektioner och en ny samordnande roll för IKFF region Afrika. Vi deltog i debatter om kärnvapen, militarisering, återinförd värnplikt och vapenexport. Vi hade även nationell kongress i Jönköping där vi valde en ny styrelse och gjorde flera uttalanden. Nu finns vår verksamhetsberättelse för 2017 att ta del av.

Ladda ner IKFF:s verksamhetsberättelse 2017

MOBILISING FOR SUSTAINABLE PEACE

The objective of this report is to summarise the information that the women’s rights activists shared and the conclusions that were drawn during the two WILPF African Regional Meetings that were held in 2017. It will also describe the joint work that the African Sections and Groups do at regional, national and local level to end war and injustice and replace it with peace and gender equality. This report also aims to shed light on the challenges that arise along the road towards peace.

Ladda ner Mobilising for sustainable peace

Grejen med konfliktförebyggande

Du ser att en gnista från eldstaden landar på mattan. Det börjar glöda. Vad gör du? Du ser antagligen snabbt till att släcka den innan mattan fattar eld. Du sitter inte och väntar tills hela huset står i lågor innan du agerar. Ett litet hål på mattan är att föredra över att huset blir en hög med aska. Dagen efter köper du kanske ett brandskydd och flyttar bort material från eldstaden för att undvika att en liknande situation inträffar igen. På samma sätt måste vi tänka kring väpnade konflikter.

Grejen med konflikförebyggande är ett material som går igenom vad konfliktförebyggande innebär, hur arbetet kan se ut, kvinnors deltagande i fredsbyggande, civilsamhällets roll samt ger exempel på metoder och verktyg för att förebygga, hantera och lösa konflikter. I centrum står människors säkerhet och vetskapen om att väpnade konflikter kan förebyggas.

Ladda ner Grejen med konflikförebyggande

Ladda ner diskussionsfrågor till Grejen med konfliktförebyggande

Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik

Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik vill vi säkerställa att alla partier ser vikten och värdet av att Sverige driver en fortsatt och förstärkt feministisk utrikespolitik, oavsett vem som sitter i regering efter valet. 18 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp har tagit fram deklarationen.

Med deklarationen vill vi säkerställa att alla partier ser vikten och mervärdet av att Sverige fortsätter att driva en feministisk utrikespolitik, som sätter kvinnor och flickors mänskliga rättigheter i centrum, oavsett vem som sitter i regering efter valet.

Ladda ner Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik

Förbjud kärnvapen

2017 antog 122 stater i FN ett rättsligt bindande avtal som förbjuder kärnvapen. Avtalet träder i kraft när 50 stater har ratificerat förbudet. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) tilldelades 2017 års Nobels fredspris för  sitt arbete med att uppmärksamma kärnvapens humanitära konsekvenser och sina banbrytande insatser för att uppnå ett förbud mot kärnvapen i FN.

ICAN är en koalition av 468 organisationer i 101 länder över hela världen som arbetar för att förbjuda kärnvapen. IKFF driver, tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen, ICAN i Sverige.

Ladda ned Förbjud kärnvapen här.

Diskussionsmaterial för Agenda 2030

Från och med 1 januari 2016 fungerar målen i Agenda 2030 som en övergripande inriktning för det internationella samfundets arbete för hållbar utveckling. Målet med detta underlag är att öka deltagandet och kunskapen för IKFF:s medlemmar kring Sveriges genomförande av Agenda 2030 och nystarten för Politik för Global Utveckling (PGU), med särskilt fokus på mål 5 om jämställdhet och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

I detta PM redogör vi för vad Agenda 2030 är, hur processen har sett ut internationellt och nationellt samt berättar om målen som särskilt berör vårt arbete. Slutligen har vi tagit fram ett antal diskussionsfrågor för den som vill fördjupa sig i ämnet och arbeta med Agenda 2030 på lokal nivå.

Ladda ner Diskussionsmaterial för Agenda 2030.

Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?

”Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?” 2017 – är en unik granskning gjord av 19 organisationer inom CONCORD Sverige. Rapporten visar att Sveriges feministiska utrikespolitik är viktigare än någonsin och har på flera områden varit avgörande för kvinnors och flickors rättigheter. Samtidigt visar rapporten att regeringens agerande på två områden direkt motverkar den feministiska utrikespolitiken: migration och vapenexport.

Ladda ner Hur Feministisk är Sveriges Utrikespolitik?

Sveriges feministiska utrikespolitik i FN:s säkerhetsråd 2017-2019

I januari 2017 tar Sverige plats som medlem i FN:s säkerhetsråd. Mandatet inleds med att Sverige under första månaden innehar ordförandeskapet. Inför detta vill vi, medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet, framföra våra rekommendationer till regeringen för hur Sveriges feministiska utrikespolitik kan göra avtryck och leda till konkreta förändringar i säkerhetsrådets arbete. Under den tvåårsperiod som Sverige sitter i rådet kommer arbetsgruppen att följa och stödja arbetet, genom att föra fram ytterligare rekommendationer och skapa forum för diskussion.

Ladda ner rekommendationerna här.

Grejen med små & lätta vapen

Varje dag utsätts människor över hela världen för väpnat våld som begås med så kallade små och lätta vapen. Nedrustning och bättre vapenkontroll är en förutsättning för att förebygga konflikter, bygga hållbar fred och uppnå jämlikhet då små och lätta vapen ofta sprids utan kontroll vilket leder till död och lidande och hindrar utveckling.

I denna publikation belyser vi några av de problem som är kopplade till såväl civil som militär och polisiär användning av små och lätta vapen. Vi ger även exempel på hur små och lätta vapen kan förstås och hanteras ur ett genusperspektiv.

Ladda ner Grejen med små & lätta vapen

Ladda ner publikationen på franska: Les armes légères et de petit calibre (ALPC)

THE SWEDISH ARMS TRADE AND RISK ASSESSMENTS: DOES A FEMINIST FOREIGN POLICY MAKE A DIFFERENCE?

IKFF:s internationella nedrustningsprograms, Reaching Critical Will, rapport om hur effektiv kontroll över vapenhandel kan förhindra genusrelaterat våld. Rapporten har skrivits av Rebecca Gerome, jurist och expert på genus och vapenkontroll. Den lanserades vid FN:s högkvarter i New York den 6 juni 2016.

Även en fallstudie om Sverige, en av världens 15 största vapenexportörer, lanserades. Sverige lyfts fram som ett intressant fall eftersom vårt land är en stor vapenexportör som samtidigt ska driva en feministisk utrikespolitik. I rapporten lyfts flera exempel på svensk vapenexport till länder som på olika sätt kränker de mänskliga rättigheterna, inte minst kvinnors mänskliga rättigheter.

Ladda ner fallstudien om Sverige (på engelska).

Ladda ner hela rapporten (på engelska).

Extraterritorial Obligations of Sweden under CESCR

Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR) är ett av FN:s organ och granskar huruvida staterna följer de avtal som genom konventioner säkrar dessa rättigheter. Staterna måste överlämna regelbundna rapporter till kommittén om hur de arbetar för att leva upp till rättigheterna.

IKFF har särskilt fokuserat på export av vapen till Saudiarabien. I skuggrapporten fördömer IKFF exporten av vapen till Saudiarabien som genom direkta attacker på civila kränker mänskliga rättigheter i Jemen. Sådan export inte överensstämmer med CESCR och inte heller med det internationella vapenhandelsavtalet (ATT).

Ladda ner rapporten (på engelska)

 

Barometer 2016

Barometer 2016 granskar Sveriges genomförande av Politik för global utveckling (PGU). Bakom rapporten, som samordnas av CONCORD Sverige, står 21 organisationer som analyserar och ger rekommendationer för genomförandet av PGU på områdena säkerhet, migration, skatteflykt, klimat, företag och mänskliga rättigheter samt handel och investeringar.

Barometer 2016 visar att regeringen tagit flera viktiga steg som berett väg för en mer ambitiös hantering av PGU. En av regeringens största utmaningar är de mål- och intressekonflikter mellan politikområden som står i vägen för en samstämmig politik. Dessa bör regeringen identifiera och redovisa öppet hur den hanterar, i syfte att möjliggöra ansvarsutkrävande.

Ladda ner repporten.

Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?

På flera områden fortsätter Sveriges regering att föra en politik som drabbar flickor och kvinnor särskilt hårt. Det går stick i stäv med ambitionen hos en feministisk regering och med den feministiska utrikespolitik som lanserades hösten 2014, visar en rapport från CONCORD Sverige.

I rapporten, Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?, analyserar tolv organisationer, däribland IKFF, huruvida regeringen agerat i linje med den feministiska utrikespolitiken när den fattat beslut i ett antal utrikespolitiska frågor på senare tid. Genomgången visar att den feministiska ambitionen hunnit göra avtryck på en del områden, samtidigt som jämställdhetsperspektivet saknas i flera viktiga beslut och förslag.

Ladda ner Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?

Creating an International Gender and Peace Agenda

Creating an International Gender and Peace Agenda: Transnational Companies, Weapons and Violence Against Women. Extraterritorial Obligations of Sweden under CEDAW Shadow Report to CEDAW 63rd Session. I februari granskas Sveriges efterlevnad av FN:s konvention om kvinnors rättigheter (CEDAW). IKFF har till granskningen lämnat in en skuggrapport till regeringen och FN där vi kritiserar Sverige på följande områden: svensk vapenexport och dess konsekvenser för könsrelaterat våld,  implementeringen av agendan för kvinnor, fred och säkerhet, samt svenska transnationella företags agerande i textilindustrin i Bangladesh.

Ladda ner rapporten (på engelska).

Gränslös fred – regionalt samarbete i Afrika

Under de senaste åren har ett samarbete byggts mellan IKFF i Nigeria, DR Kongo, Kamerun, Ghana och Sverige. Många av utmaningarna i Väst- och Centralafrika, där de festa IKFF-sektionerna verkar, är regionala och kräver regionala lösningar. Vapenspridning, människor som flyr över gränser undan allt mer regionaliserade konflikter samt korruption är bara några exempel på frågor som inte kan bemötas isolerat inom nationella gränser.

I den här rapporten berättar vi om det regionala samarbetet med utgångspunkt i en konferens som vi arrangerade i Kapstaden, Sydafrika, april 2014.

Ladda ner rapporten på svenska.

Konsultationsrapport med rekommendationer för Sveriges handlingsplan om kvinnor, fred och säkerhet

Som expertorganisation har IKFF i samarbete med Utrikesdepartementet lett en konsultationsprocess där vi arrangerat fem konsultationer inför Sveriges nya handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet (resolution 1325). IKFF har utifrån konsultationerna tagit fram en rapport med rekommendationer.

Vid konsultationerna deltog riksdagsledamöter, fredsorganisationer i konflikt och post-konfliktländer, representanter från regeringskansliet, berörda myndigheter, forskare och det svenska civilsamhället. Rapporten har sammanställt rekommendationer från alla deltagare i konsultationerna, vilket innebär att alla rekommendationer inte återspeglar IKFF:s ståndpunkt.

Ladda ner Konsultationsrapport

From Impunity to Accountability

IKFF anordnade i december 2011 en konferens tillsammans med Kvinna till Kvinna och Amnesty International Sverige om sexualiserat våld i konflikt. Konferensen resulterade i en rapport som innehåller flera rekommendationer för hur världen ska komma till bukt med den rådande straffriheten.

Ladda ner From Impunity to Accountability

Det löser sig säkert – Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen

IKFF har satt samman en skuggberedning där organisationer och experter beskriver hot och problem som i högsta grad rör människors och samhällens säkerhet men som inte har militära lösningar. Texterna diskuterar också hur vi kan förebygga våld, konflikter och katastrofer genom långsiktigt säkra lösningar. 9 olika organisationer har bidragit till antologin.

Ladda ner Det löser sig säkert – Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen

Grejen med humanitär nedrustning

En vanlig uppfattning är att ju fler och mer effektiva vapen staten har desto bättre blir säkerheten. Ett humanitärt nedrustningsperspektiv sätter istället mänsklig säkerhet i fokus och visar på vapnens faktiska negativa effekter på människor och deras liv.

Ladda ner Grejen med humanitär nedrustning

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig