Publikationer

Förbjud kärnvapen

2017 antog 122 stater i FN ett rättsligt bindande avtal som förbjuder kärnvapen. Avtalet träder i kraft när 50 stater har ratificerat förbudet. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) tilldelades 2017 års Nobels fredspris för  sitt arbete med att uppmärksamma kärnvapens humanitära konsekvenser och sina banbrytande insatser för att uppnå ett förbud mot kärnvapen i FN.

ICAN är en koalition av 468 organisationer i 101 länder över hela världen som arbetar för att förbjuda kärnvapen. IKFF driver, tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen, ICAN i Sverige.

Ladda ner Förbjud Kärnvapen

Diskussionsmaterial för Agenda 2030

Från och med 1 januari 2016 fungerar målen i Agenda 2030 som en övergripande inriktning för det internationella samfundets arbete för hållbar utveckling. Målet med detta underlag är att öka deltagandet och kunskapen för IKFF:s medlemmar kring Sveriges genomförande av Agenda 2030 och nystarten för Politik för Global Utveckling (PGU), med särskilt fokus på mål 5 om jämställdhet och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

I detta PM redogör vi för vad Agenda 2030 är, hur processen har sett ut internationellt och nationellt samt berättar om målen som särskilt berör vårt arbete. Slutligen har vi tagit fram ett antal diskussionsfrågor för den som vill fördjupa sig i ämnet och arbeta med Agenda 2030 på lokal nivå.

Ladda ner Diskussionsmaterial för Agenda 2030.

Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?

”Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?” 2017 – är en unik granskning gjord av 19 organisationer inom CONCORD Sverige. Rapporten visar att Sveriges feministiska utrikespolitik är viktigare än någonsin och har på flera områden varit avgörande för kvinnors och flickors rättigheter. Samtidigt visar rapporten att regeringens agerande på två områden direkt motverkar den feministiska utrikespolitiken: migration och vapenexport.

Ladda ner Hur Feministisk är Sveriges Utrikespolitik?

Sveriges feministiska utrikespolitik i FN:s säkerhetsråd 2017-2019

I januari 2017 tar Sverige plats som medlem i FN:s säkerhetsråd. Mandatet inleds med att Sverige under första månaden innehar ordförandeskapet. Inför detta vill vi, medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet, framföra våra rekommendationer till regeringen för hur Sveriges feministiska utrikespolitik kan göra avtryck och leda till konkreta förändringar i säkerhetsrådets arbete. Under den tvåårsperiod som Sverige sitter i rådet kommer arbetsgruppen att följa och stödja arbetet, genom att föra fram ytterligare rekommendationer och skapa forum för diskussion.

Ladda ner rekommendationerna här.

GREJEN MED KÄRNVAPEN

I denna skrift får du lära dig mer om kärnvapen ur olika aspekter; historia, dess effekter på klimatet, medicinska konsekvenser, ekonomi och vad genus har att göra med kärnvapen. Du kan även läsa om vilka internationella regelverk som finns om kärnvapen. Vi arbetar för ett förbud mot kärnvapen.

IKFF har tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen och kampanjen ICAN tagit fram denna skrift om kärnvapen. Detta är en uppdaterad version 2016.

Ladda ner Grejen med kärnvapen

Grejen med små & lätta vapen

Varje dag utsätts människor över hela världen för väpnat våld som begås med så kallade små och lätta vapen. Nedrustning och bättre vapenkontroll är en förutsättning för att förebygga konflikter, bygga hållbar fred och uppnå jämlikhet då små och lätta vapen ofta sprids utan kontroll vilket leder till död och lidande och hindrar utveckling.

I denna publikation belyser vi några av de problem som är kopplade till såväl civil som militär och polisiär användning av små och lätta vapen. Vi ger även exempel på hur små och lätta vapen kan förstås och hanteras ur ett genusperspektiv.

Ladda ner Grejen med små & lätta vapen

THE SWEDISH ARMS TRADE AND RISK ASSESSMENTS: DOES A FEMINIST FOREIGN POLICY MAKE A DIFFERENCE?

IKFF:s internationella nedrustningsprograms, Reaching Critical Will, rapport om hur effektiv kontroll över vapenhandel kan förhindra genusrelaterat våld. Rapporten har skrivits av Rebecca Gerome, jurist och expert på genus och vapenkontroll. Den lanserades vid FN:s högkvarter i New York den 6 juni 2016.

Även en fallstudie om Sverige, en av världens 15 största vapenexportörer, lanserades. Sverige lyfts fram som ett intressant fall eftersom vårt land är en stor vapenexportör som samtidigt ska driva en feministisk utrikespolitik. I rapporten lyfts flera exempel på svensk vapenexport till länder som på olika sätt kränker de mänskliga rättigheterna, inte minst kvinnors mänskliga rättigheter.

Ladda ner fallstudien om Sverige (på engelska).

Ladda ner hela rapporten (på engelska).

Extraterritorial Obligations of Sweden under CESCR

Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR) är ett av FN:s organ och granskar huruvida staterna följer de avtal som genom konventioner säkrar dessa rättigheter. Staterna måste överlämna regelbundna rapporter till kommittén om hur de arbetar för att leva upp till rättigheterna.

IKFF har särskilt fokuserat på export av vapen till Saudiarabien. I skuggrapporten fördömer IKFF exporten av vapen till Saudiarabien som genom direkta attacker på civila kränker mänskliga rättigheter i Jemen. Sådan export inte överensstämmer med CESCR och inte heller med det internationella vapenhandelsavtalet (ATT).

Ladda ner rapporten (på engelska)

 

Barometer 2016

Barometer 2016 granskar Sveriges genomförande av Politik för global utveckling (PGU). Bakom rapporten, som samordnas av CONCORD Sverige, står 21 organisationer som analyserar och ger rekommendationer för genomförandet av PGU på områdena säkerhet, migration, skatteflykt, klimat, företag och mänskliga rättigheter samt handel och investeringar.

Barometer 2016 visar att regeringen tagit flera viktiga steg som berett väg för en mer ambitiös hantering av PGU. En av regeringens största utmaningar är de mål- och intressekonflikter mellan politikområden som står i vägen för en samstämmig politik. Dessa bör regeringen identifiera och redovisa öppet hur den hanterar, i syfte att möjliggöra ansvarsutkrävande.

Ladda ner repporten.

Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?

På flera områden fortsätter Sveriges regering att föra en politik som drabbar flickor och kvinnor särskilt hårt. Det går stick i stäv med ambitionen hos en feministisk regering och med den feministiska utrikespolitik som lanserades hösten 2014, visar en rapport från CONCORD Sverige.

I rapporten, Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?, analyserar tolv organisationer, däribland IKFF, huruvida regeringen agerat i linje med den feministiska utrikespolitiken när den fattat beslut i ett antal utrikespolitiska frågor på senare tid. Genomgången visar att den feministiska ambitionen hunnit göra avtryck på en del områden, samtidigt som jämställdhetsperspektivet saknas i flera viktiga beslut och förslag.

Ladda ner Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?

Creating an International Gender and Peace Agenda

Creating an International Gender and Peace Agenda: Transnational Companies, Weapons and Violence Against Women. Extraterritorial Obligations of Sweden under CEDAW Shadow Report to CEDAW 63rd Session. I februari granskas Sveriges efterlevnad av FN:s konvention om kvinnors rättigheter (CEDAW). IKFF har till granskningen lämnat in en skuggrapport till regeringen och FN där vi kritiserar Sverige på följande områden: svensk vapenexport och dess konsekvenser för könsrelaterat våld,  implementeringen av agendan för kvinnor, fred och säkerhet, samt svenska transnationella företags agerande i textilindustrin i Bangladesh.

Ladda ner rapporten (på engelska).

Gränslös fred – regionalt samarbete i Afrika

Under de senaste åren har ett samarbete byggts mellan IKFF i Nigeria, DR Kongo, Kamerun, Ghana och Sverige. Många av utmaningarna i Väst- och Centralafrika, där de festa IKFF-sektionerna verkar, är regionala och kräver regionala lösningar. Vapenspridning, människor som flyr över gränser undan allt mer regionaliserade konflikter samt korruption är bara några exempel på frågor som inte kan bemötas isolerat inom nationella gränser.

I den här rapporten berättar vi om det regionala samarbetet med utgångspunkt i en konferens som vi arrangerade i Kapstaden, Sydafrika, april 2014.

Ladda ner rapporten på svenska.

Konsultationsrapport med rekommendationer för Sveriges handlingsplan om kvinnor, fred och säkerhet

Som expertorganisation har IKFF i samarbete med Utrikesdepartementet lett en konsultationsprocess där vi arrangerat fem konsultationer inför Sveriges nya handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet (resolution 1325). IKFF har utifrån konsultationerna tagit fram en rapport med rekommendationer.

Vid konsultationerna deltog riksdagsledamöter, fredsorganisationer i konflikt och post-konfliktländer, representanter från regeringskansliet, berörda myndigheter, forskare och det svenska civilsamhället. Rapporten har sammanställt rekommendationer från alla deltagare i konsultationerna, vilket innebär att alla rekommendationer inte återspeglar IKFF:s ståndpunkt.

Ladda ner Konsultationsrapport

From Impunity to Accountability

IKFF anordnade i december 2011 en konferens tillsammans med Kvinna till Kvinna och Amnesty International Sverige om sexualiserat våld i konflikt. Konferensen resulterade i en rapport som innehåller flera rekommendationer för hur världen ska komma till bukt med den rådande straffriheten.

Ladda ner From Impunity to Accountability

Det löser sig säkert – Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen

IKFF har satt samman en skuggberedning där organisationer och experter beskriver hot och problem som i högsta grad rör människors och samhällens säkerhet men som inte har militära lösningar. Texterna diskuterar också hur vi kan förebygga våld, konflikter och katastrofer genom långsiktigt säkra lösningar. 9 olika organisationer har bidragit till antologin.

Ladda ner Det löser sig säkert – Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen

Lätta vapen – tunga konsekvenser

De mest använda vapnen är de som kallas lätta vapen – vapen som kan hanteras av en eller ett fåtal personer. I väpnade konflikter är det dessa vapen som dödar flest, och i fredstid används de vid exempelvis mord, genusrelaterat våld, mordförsök och rån. Den stora spridningen och användningen av lätta vapen gör att de ofta kallas för det verkliga massförstörelsevapnet.

Ladda ner Lätta vapen – tunga konsekvenser

Fred i Utveckling

I denna skrift kan du läsa om fredsarbetet i konfliktländer där våra systersektioner verkar, i Colombia, DR Kongo och Nigeria. Det finns tydliga kopplingar mellan militära utgifter och misslyckandet med att leva upp till de mänskliga rättigheterna och mellan vapenspridning, osäkerhet och våld. Fred handlar om prioriteringar och IKFF arbetar för att utrota orsakerna till konflikt genom att sätta fokus på konfliktförebyggande arbete.

Ladda ner Fred i utveckling

Grejen med Humanitär Nedrustning

En vanlig uppfattning är att ju fler och mer effektiva vapen staten har desto bättre blir säkerheten. Ett humanitärt nedrustningsperspektiv sätter istället mänsklig säkerhet i fokus och visar på vapnens faktiska negativa effekter på människor och deras liv.

Ladda ner Grejen med humanitär nedrustning

Grejen med Resolution 1325 – Kvinnor, fred & säkerhet

I denna skrift har vi sammanställt de resolutioner som FN:s säkerhetsråd har antagit på agendan om Kvinnor, fred och säkerhet. Vi ger IKFF:s perspektiv på agendan samt exempel från våra systersektioner.

Ladda ner Grejen med resolution 1325 – Kvinnor, fred & säkerhet

Grejen med Militarisering

I denna skrift diskuteras militarisering och hur den svenska försvars- och säkerhetspolitiken har förändrats under de senaste åren. Den fokuserar framförallt på hur svenska naturområden militariseras genom utökade krigsövningar, men också på hur motstånd formas mot denna utveckling.

Ladda ner Grejen med militarisering

 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig