Kongressuttalande: En intersektionell feministisk fredsrörelse - IKFF
Hem » Organisation » Kongressuttalande: En intersektionell feministisk fredsrörelse

Kongressuttalande: En intersektionell feministisk fredsrörelse

Detta uttalande antogs av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihets nationella kongress den 25 april 2021.

En intersektionell feministisk fredsrörelse

Trots betydande framsteg av och för vissa kvinnor i en del länder de senaste hundra åren, är total och universell jämställdhet vad gäller status, möjligheter och representation fortfarande en avlägsen dröm. Patriarkatet har bestått, om än i olika skepnader, som en hierarkisk maktrelation där män överordnas och dominerar kvinnor. Graden av och formerna för underordning av kvinnor varierar mellan länder, klasser och kulturer, men förstärks av ett utbrett, kontinuerligt och, som vi tydligt sett den sista månaden i Sverige, dödligt våld. Inte sällan är detta våld sexualiserat. Det kan betecknas som ett globalt krig mot kvinnor.

Den senaste tidens uppmärksammade mord, där kvinnor mördats av män de har eller har haft en relation till, har riktat ljuset mot det våld som kvinnor utsätts för i Sverige. Var tredje vecka bli en kvinna mördad av sin partner eller ex-partner. Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. En tredjedel av världens alla kvinnor uppges ha utsatts för genusbaserat våld, och sedan Coronapandemins utbrott har data och rapporter visat att alla typer av våld mot kvinnor och flickor, särskilt våld i hemmet, har ökat.  Från slagfältet till sovrummen är kvinnor i riskzonen. I krigstid, i fredstid, i diktaturer och demokratier, i politiken och i familjen, bland män och bland kvinnor. Mäns våld mot kvinnor har sin förklaring i patriarkala strukturer och den ojämställdhet som finns i vårt samhälle, som tar sig uttryck genom våld. De patriarkala strukturerna samverkar med, och förstärks av, andra strukturer. Vi vill särskilt peka på tre sådana: kapitalism, nationalism och militarism, som tillsammans utsätter nästan alla jordens kvinnor för olika typer av våld, hela tiden. Våldet sker på en personlig nivå, men inte enbart genom direkta slag.

Kvinnor är inte en enhetlig grupp utan utsätts för olika typer av förtryck, som samverkar med varandra i olika sammanhang. Därför måste en intersektionell feministisk rörelse jobba för respekt och samarbete mellan människor med olika språk, kultur, etnicitet, ras, klass, kön, könsidentitet, funktionsvariation, utbildning, religion, sexualitet, ålder och kroppar. En levande feministisk debatt är nödvändig, men får inte användas för att sprida hat, splittring och förtryck. IKFF är bekymrade över hur transpersoner utmålas som ett hot mot kvinnors rättigheter, när fokus bör vara på hur vi tillsammans kan förändra rådande patriarkala strukturer, och sociala system som favoriserar våldsamma maskuliniteter och undergivna femininiteter.

Som en feministisk fredsorganisation utmanar vi patriarkala och militaristiska maktstrukturer som upprätthåller våld, krig, förtryck och exkludering. IKFF strävar alltid efter att utvecklas och arbeta inkluderande och intersektionellt. Vi avvisar och fördömer aktivt alla handlingar som motarbetar inkludering.

Vi uppmanar till ett ihärdigt folkbildningsarbete på alla nivåer för att skapa ett motstånd till patriarkatet. Vi har fått nog av patriarkatets våld, såväl på det personliga planet som i de samhällsstrukturer som styr och påverkar allas liv. Vi uppmanar alla som delar en intersektionell feministisk analys att sluta upp och säga ifrån som en gemensam kraft.

Ladda ner uttalandet i PDF.

Relaterade artiklar