Grejen med kvinnor, fred och säkerhet - IKFF
Hem » Publikationer » Grejen med kvinnor, fred och säkerhet

Grejen med kvinnor, fred och säkerhet

Efter påtryckningar från den globala kvinnorättsrörelsen, inklusive IKFF, antog FN:s säkerhetsråd år 2000 resolution 1325. Resolutionen var den första i säkerhetsrådet som slog fast att kvinnors deltagande i beslutsfattande, fredsprocesser och konfliktförebyggande arbete är avgörande för att uppnå hållbar fred. Sedan dess har flera resolutioner antagits på området. Dessa bildar tillsammans den så kallade agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Centralt är att FN och medlemsstaterna är skyldiga att arbeta för att öka kvinnors politiska deltagande, skydd av kvinnor i väpnade konflikter samt förebygga väpnande konflikter.

Agendan innebär ett nytt sätt att se på konflikt, säkerhet och fred. Den öppnar upp för frågor som: Vems säkerhet prioriteras vid militära lösningar på konflikter? Upplever män och kvinnor konflikt olika och i så fall varför? Hur skapas hållbar fred?

Ladda ner Grejen med kvinnor, fred och säkerhet
Innehåller diskussionsfrågor.

Relaterade artiklar