Regeringen tystar fredsrörelsen – stryper stödet - IKFF
Hem » Kvinnor, fred och säkerhet » Regeringen tystar fredsrörelsen – stryper stödet

Regeringen tystar fredsrörelsen – stryper stödet

I 100 år har den svenska fredsrörelsen fått stöd. Nu stryper regeringen stödet och väljer att tysta vår röst när den behövs som mest. Vi lever i en tid då fruktansvärda krig rasar i vår omvärld, mer pengar än någonsin läggs på militär upprustning och Sverige har ansökt om ett Natomedlemskap.

—  Att regeringen väljer att strypa stödet till kvinnors fredsarbete när det behövs som mest är helt ofattbart. På kort tid har Sverige gjort stora förändringar i sin säkerhetspolitik och lagt enorma resurser på militär upprustning. Nu mer än någonsin behövs organisationer som granskar staten och står upp för fred och mänsklig säkerhet, säger Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

Alla världens länder har en skyldighet att öka kvinnors deltagande i frågor som rör fred och säkerhet, även Sverige.

– När det rör fred och säkerhet är det fortfarande män som kommer till tals och fattar beslut. Vi kliver ständigt in i mansdominerade rum, både i Sverige och FN, och står upp för hållbar fred och kvinnors rättigheter. Regeringens beslut leder till att kvinnors röster tystas och deltagandet minskar, det är allvarligt, säger Malin Nilsson.

IKFF en del av den globala kampanjen ICAN, som 2017 gjorde FN:s kärnvapenförbud verkligt, vilket ledde till att ICAN tilldelades Nobels fredspris. Avtalet erkänner för första gången kärnvapens konsekvenser på kvinnors kroppar och kräver kvinnors deltagande i nedrustningsarbetet.

IKFF tvingas halvera sitt kansli

Regeringens beslut har redan fått konsekvenser för IKFF. Tre av IKFF:s sex anställda har sagts upp. Kompetens som har investerats i, byggts upp under många år och upprätthållits kommer att nu försvinna.

— Vi kommer inte längre kunna granska och ställa makthavare till svars. Vi kommer inte längre kunna ge underlag till politiker och tjänstepersoner så de kan fatta avvägda och informerade beslut. Vi kommer inte kunna informera människor om hur exempelvis Nato påverkar Sverige, den största politiska förändringen i modern historia. Vi kommer inte kunna vara på plats i maktens rum i såväl Sverige som i FN för att skapa dialog, granska och informera om Sveriges agerande.

Detta kommer även att drabba det samarbete IKFF Sverige har med våra systersektioner i konfliktländer. Om vi inte har en stabil organisation här kan vi inte stötta deras arbete för fred och kvinnors rättigheter i DR Kongo, Colombia, Kamerun och Zimbabwe. IKFF har sedan år 2011 stöttat systersektioner i den afrikanska regionen med att bygga sin kapacitet. När vi började fanns två nationella sektioner, nu finns det 18.

Några milstolpar i IKFF:s historia

 • 1915: IKFF (WILPF) grundas i Haag.
 • 1919: IKFF grundas i Sverige.
 • 1931: IKFF:s första internationella ordförande Jane Addams tilldelas Nobels fredspris.
 • 1947: IKFF får konsultativ status i FN.
 • 1985: Den stora fredsresan genomförs med IKFF i spetsen.
 • 1994: IKFF grundar stiftelsen Kvinna till Kvinna.
 • 2000: FN:s säkerhetsråd antar resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet efter påtryckningar av bland andra IKFF.
 • 2013: FN antar ett internationellt vapenhandelsavtal (ATT). IKFF ser till att avtalet har ett genusperspektiv och att Sverige stödjer detta.
 • 2014: FN:s vapenhandelsavtal träder i kraft.
 • 2015: Den svenska regeringen beslutar att inte förlänga sitt militära samförståndsavtal med Saudiarabien. IKFF synliggjorde målkonflikten mellan den feministiska utrikespolitiken och vapenexporten till landet.
 • 2015: IKFF (WILPF) firar 100 år.
 • 2016: IKFF säkerställer att nedrustning, konfliktförebyggande samt krav på utvärdering inkluderades i Sveriges handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet.
 • 2016: Sverige får kritik av FN inom ramen för Kvinnokonventionen för sin vapenexport efter en rapport från IKFF. Det var första gången vapenexport lyfter under en granskning av staters efterlevnad av konventionen.
 • 2017: FN antar ett internationellt avtal som förbjuder kärnvapen efter påtryckningar från det globala civilsamhället. Efter att IKFF drivit på för ett genusperspektiv på kärnvapen, la Sverige fram förslag kring detta under förhandlingarna i FN. Avtalet är det första som erkänner kärnvapens effekter på kvinnors kroppar och vikten av kvinnors deltagande i nedrustningsarbetet.
 • 2017: International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) tilldelas Nobels fredspris. IKFF driver ICAN i Sverige.
 • 2019: IKFF Sverige har kapacitetsbyggt nya IKFF-sektioner och grupper i den afrikanska regionen. Antalet har gått från två länder år 2011 till 18 länder år 2019.
 • 2019: IKFF Sverige firar 100 år.
 • 2021: FN:s kärnvapenkonvention blir internationell rätt.

”Flera av de organisationer som Fredsmiljonen har gett stöd till har varit aktiva i framtagandet av FN:s vapenhandelsfördrag, där de med små medel fått genomslag och resultat i komplexa frågor. Exempelvis hade Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) en samlande roll för det civila samhället, som med sitt påverkansarbete bidrog till att FN:s vapenhandelsfördrag kom att innehålla referenser till könsrelaterat våld.” Ur regeringens proposition 2014/2015:1.

Läs mer om vad vi uppnått i vår Impact Report.

FBA uttalar sig

Stödet till organisationer som arbetar med fred och säkerhet har de senaste åren fördelats av FBA. Så här skriver FBA på sin hemsida.

”Genom stödet till civilsamhället har ett omfattande folkbildningsarbete genomförts i Sverige i frågor som rör internationell fred och säkerhet, säkerhetspolitik, nedrustning, ickespridning och klimatsäkerhet. Stödet har också bidragit till att tiotusentals människor i Sverige och globalt har fått möjlighet att öka sina kunskaper om fred och säkerhet. Många av dem, särskilt unga och kvinnor, har fått möjlighet att påverka fredsprocesser på lokal nivå. Beslutsfattare och politiker har i vissa fall också försetts med faktaunderlag som bidragit till att lyfta fred och säkerhetsfrågor på den politiska agendan.”

Relaterade artiklar