Rekommendationer för hur rättighetsperspektivet i PGU kan förstärkas i politiken - IKFF
Hem » Biståndspolitik » Rekommendationer för hur rättighetsperspektivet i PGU kan förstärkas i politiken

Rekommendationer för hur rättighetsperspektivet i PGU kan förstärkas i politiken

Vi på IKFF har, tillsammans med 25 andra medlemsorganisationer i CONCORD Sverige, skrivit en analys innehållande rekommendationer för bland annat hur PGU bättre kan bidra till att genomföra Agenda 2030 samt hur rättighetsperspektivet i PGU kan förstärkas i politiken.

”Sveriges politik för global utveckling, PGU, slår fast att alla politikområden samstämmigt ska bidra till målet om minskad fattigdom och en hållbar och rättvis utveckling. Beslutet var unikt i sitt slag när det antogs av en enig svensk riksdag år 2003. PGU har sedan dess gjort skillnad när den legat till grund för beslut som fått konsekvenser för människor som lever i fattigdom. Samtidigt finns en bred enighet bland olika aktörer om att PGU ännu inte fått ordentligt fäste i svensk politik.”– Politik för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030. Analys av regeringens skrivelse 2015/16:182 till riksdagen.

Det IKFF fokuserat på att framhäva i analysen är mål 16 i Agenda 2030, fredliga och inkluderande samhällen. Tillsammans med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Diakonia skriver vi att regeringen bland annat bör;

”Säkerställa att Sveriges genomförande av handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet tydligt prioriterar mänsklig säkerhet med ett genomsyrande rättighetsperspektiv, kopplat till transparenta mekanismer för återrapportering och utvärdering. Handlingsplanen ska genomföras i alla relevanta politikområden, exempelvis i förebyggande av terrorism, arbete med säkerhetssektorsreform, och i krishantering. Genomförandet av den svenska handlingsplanen bör inte begränsas till en biståndsfråga utan ska genomsyra den svenska politiska och diplomatiska dialogen i mellanstatliga och internationella sammanhang.”

Regeringens skrivelse uppmärksammar hotet från vapenspridning och belyser även specifikt kopplingen mellan vapenspridning och könsrelaterat våld. Det är också mycket viktigt att Sverige och andra stater konsekvent i diplomati och genomförandet av olika SALW (Small Arms and Light Weapons)-program gör kopplingen till mål 16. När det gäller svensk krigsmaterialexport uttrycker regeringen att den ska ”ha bidragit till att stärka förutsättningarna för att kunna bedöma hur exportkontrollärenden rörande krigsmateriel påverkar rättvis och hållbar global utveckling”. Detta mål uttrycks mycket svagt och det är svårt att kunna tolka vad genomförandet faktiskt kommer innebära i praktiken.

Även riskbedömningar ur ett genusperspektiv måste vara en del av exportkontrollen. Vi ser att ett bredare säkerhetsbegrepp som inkluderar mer än militär säkerhet är en förutsättning för att leva upp till PGU och Agenda 2030.  Vi ser att frågan om vapenspridning behöver sättas in i en kontext av mänsklig säkerhet, konfliktförebyggande och hållbar utveckling. Utöver Agenda 2030 finns det fler aktuella processer och kontexter inom vilka vapenkontroll och nedrustning kan lyftas, så som Internationella dialogen för freds- och statsbyggande och agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

Vi tycker det är bra att regeringens skrivelse framhåller kopplingen mellan vapenspridning och könsrelaterat våld. Viktigt är även att ”genus” inte likställs med kvinnor – kopplingen mellan maskulinitetsnormer och vapen måste erkännas och finnas med. För att nedrustningsprogram ska bli lyckade kan till exempel arbete med att ifrågasätta våldsamma maskulinitetsnormer och för att förändra synen på vapen i koppling till manlighet öppna nya möjligheter.

IKFF, tillsammans med övriga organisationer i CONCORD Sverige, välkomnar att regeringen genomfört en nystart av PGU och att samtliga departement fått i uppdrag att ta fram handlingsplaner för hur de ska bidra till förverkligandet av både PGU och Agenda 2030. Dessa handlingsplaner är en bra väg framåt för att få fler ministrar och tjänstemän att känna ägarskap för dessa viktiga åtaganden. Vi välkomnar också att skrivelsen kopplar till målen i Agenda 2030. För att målsättningen i departementens handlingsplaner ska bli tydligare redan nästa år, vilket är vår förhoppning, krävs det dock en ökad prioritering av PGU från en politisk nivå.


Under 2016 och 2017 arbetar IKFF med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor med att sprida information om Agenda 2030 och driva på för Sveriges genomförande av mål 5 och mål 16 om jämställdhet och inkluderande fredsbyggande.

Relaterade artiklar