Remissvar om militärt samarbetsavtal med USA - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Remissvar om militärt samarbetsavtal med USA

Remissvar om militärt samarbetsavtal med USA

Genom det föreslagna militära samarbetsavtalet ges USA tillgång till 17 militärbaser i Sverige, där de kan stationera personal och lagra militär utrustning. Avtalet anger inga ramar för hur länge amerikansk militär personal kan vara stationerad i Sverige eller hur många amerikanska soldater som tillåts. Varken avtalet eller promemorian visar heller någon beredskap för att minimera eller hantera de risker för negativa konsekvenser som avtalet medför.

I detta remissyttrande lyfter vi konsekvenser som avtalet kan få för kvinnors rättigheter och säkerhet i relation till; prostitution och människohandel för sexuella ändamål; våld och straffrihet; lagstiftning i USA och Sverige samt våld mot kvinnor inom militären. Vi lyfter även frågan om kärnvapen på svenskt territorium samt konsekvenser för miljö och klimat.

Genom Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater (DCA) ger Sverige upp en del av sitt självbestämmande på sätt som kan få långtgående konsekvenser. Inom de straffrättsliga områdena saknas helt en konsekvensanalys av vad det innebär att USA kommer ha militär stationerad i Sverige som inte lyder under svensk lag. Utan att ha gjort en analys menar regeringen i sin promemoria att ”förslag bedöms inte få några konsekvenser för /…/, brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet /…/ jämställdheten mellan kvinnor och män”. IKFF ser avsaknaden av analys och förståelse för hur avtalet riskerar att påverka inte minst kvinnors och flickors rättigheter och säkerhet som allvarlig. Sverige har skyldigheter inom FN:s Kvinnokonvention (CEDAW), särskilt under artikel 2, 3 och 6, samt Pekingplattformen, artikel 4 och 9, att säkerställa dessa rättigheter. Sverige har även ett jämställdhetspolitiskt mål om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det inkluderar prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Jämställdhet, kvinnors rättigheter och säkerhet

IKFF finner det oacceptabelt att ingen jämställdhetsanalys av DCA-avtalets konsekvenser har genomförts. Att arbeta för jämställdhet innebär att ta kvinnors liv på allvar, att synliggöra, studera och lyssna på kvinnors erfarenheter, och att låta dessa forma politiska beslut så att besluten inte försämrar kvinnors liv. Det är därför oroväckande att regeringen inte identifierat en enda remissinstans med specifik jämställdhetskompetens, som t.ex. Jämställdhetsmyndigheten och kvinnorättsorganisationer. Det tyder på en oförståelse för att alla beslut, inte minst säkerhetspolitiska sådana, påverkar jämställdheten.

Att tillåta stationeringen av amerikanska trupper i Sverige ökar risken att civila kvinnor och flickor i Sverige utsätts för sexuella övergrepp, prostitution och människohandel för sexuella ändamål, samt att svenska kvinnliga, transpersoner och icke-binära soldater utsätts för sexuellt våld och trakasserier på jobbet. DCA-avtalets utformande ökar även risken för straffrihet för denna typ av brott.

Läs hela vårt remissvar här.

Relaterade artiklar