Uttalande: IKFF fördömer militariseringen av norra Sverige - IKFF
Hem » Militarisering » Uttalande: IKFF fördömer militariseringen av norra Sverige

Uttalande: IKFF fördömer militariseringen av norra Sverige

Idag, på den internationella kvinnodagen för fred och
nedrustning (International Women’s Day for Peace and
Disarmament), har vårt högsta beslutande organ,
kongressen, gjort ett uttalande där vi
fördömer militariseringen av norra Sverige.

Uttalandet i sin helhet:

Imorgon, den 25 maj, inleds årets största internationella militärövning. Övningen, som fått namnet Arctic Challenge Exerscise (ACE), kommer att äga rum i stora delar av Norrland samt i norra delarna av Norge och Finland. I ACE deltar 8 utländska trupper, huvudsakligen från Natoländer. Övningen omfattar en tredjedel av Sveriges yta och som mest kommer 115 flygplan att befinna sig i luften samtidigt.

Övningen kan ses i ljuset av en ökad militarisering av Sverige. Detta har bland annat tagit sig uttryck i att den försvarspolitiska debatten, med ett uteslutande fokus på militär upprustning, har fått ett allt större utrymme i media. Dessutom har Sverige de senaste åren fördjupat och intensifierat samarbetet med Nato.

Stora markområden kommer att stängas av för att öva krig. Det påverkar inte bara de boende i området, utan även renskötseln som är en viktig näring för Sveriges urfolk, samerna. Sverige har under många år fått allvarlig kritik från FN för kränkningar av samernas rättigheter som minoritet och urfolk. Att Sveriges folkvalda riksdag trots detta fattar beslut om att hyra ut den norrländska glesbygden förstärker den maktrelation som finns mellan stad och landsbygd samt mellan staten Sverige och den samiska befolkningen.

Övningsområdet Vidsel hyrs även ut till privata vapenföretag. På platsen testas vapen, däribland drönare, som just nu används i många krigszoner och som dödar civila. Det är hög tid att se sambandet mellan krigsövningar i Sverige och mänskligt lidande i andra delar av världen.

Att bidra till militär upprustning är något som inte ligger i linje med regeringens uttalade ambition om en feministisk utrikespolitik. Regeringen har dessutom fastställt att ett av de största hoten mot vår säkerhet är klimatförändringar. Ändå väljer de att låta militärövningar, med dess hårda belastning på miljön och naturen, genomföras. Militärövningarna i norra Sverige är inte heller en unik företeelse, utan i början av juni genomförs den Nato-ledda marinövningen Baltorps 2015 där södra Sveriges östkust är föremål för militära övningar.

Idag, på den internationella kvinnodagen för fred och nedrustning (International Women’s Day for Peace and Disarmament) sammanträder IKFF:s högsta beslutande organ, kongressen.

IKFF:s kongress 2015:

Fördömer militariseringen av norra Sverige och militärövningen ACE samt den påverkan krigsövningar har på människor, djur och natur.

Kräver att värdlandsavtalet med Nato sägs upp. Den smygande förskjutningen bort från alliansfrihet och närmandet till Nato måste upphöra. 

Kräver att riksdag och regering tar sitt ansvar för hur övningarna påverkar människor i andra länder. De vapen som testas i Sverige kommer senare att användas i krig där civila drabbas hårdast.

Påminner om att Sverige länge har ansetts vara en fredsaktör och förespråkare för mänskliga rättigheter. För att inte överge denna bild måste Sverige verka för fred och stå upp för de mänskliga rättigheterna.

Uttalandet i pdf.

Relaterade artiklar