Konfliktförebyggande arbete

Fredsarbete över gränserna är en självklarhet för IKFF som en internationell organisation. I dagens globaliserade värld börjar och slutar konflikterna inte inom nationsgränser. Till exempel kan konflikter sprida sig över landsgränser, olika länder kan indirekt vara involverade i inbördeskrig, och oansvarig handel och vapensmuggling är exempel på säkerhetspolitiska gränsöverskridande hot.

FN om konfliktförebyggande

När IKFF och andra civilsamhällesorganisationer drev fram säkerhetsrådets resolution 1325 var målet en ny agenda för att bygga hållbar fred genom jämställdhet och förebyggande av konflikter. Idag riktar vi kritik mot ett alltför starkt fokus på militära insatser samtidigt som smartare mer innovativa grepp förblivit outforskade och ofinansierade. Detta lyfts också fram i den globala studie om resolution 1325 som i oktober 2015 presenterades i FN.

Den globala studien om resolution 1325 lyfter bland annat fram behovet av fler och bättre system för att identifiera och reagera på tidiga varningssignaler på att en konflikt är på väg att bryta ut. Den konstaterar även att mer strukturella långsiktiga grepp behövs där jämställdhet, rättvis utveckling, vapenkontroll och så vidare utgör centrala faktorer för att bygga upp samhällen som klarar av att hantera konflikter fredligt.

Behovet av insatser som tar sig an grundorsakerna till krig lyfts också fram av andra nya översyner inom FN, bland annat en högnivåpanel om fredsbevarande insatser och en expertgrupp som studerat FN:s system för fredsbyggande. Att fokusera på grundorsaker är den enda hållbara strategin i en tid då konflikter tenderar att vara utdragna och återkommande i samma regioner år efter år.

IKFF:s arbete i Sverige och internationellt

IKFF arbetar med att föra in ett starkare konfliktförebyggande perspektiv i svensk utrikes- och utvecklingspolitik. Arbetet bedrivs bland annat genom vårt deltagande i regeringens referensgrupp för Sveriges policyramverk för utvecklingssamarbete, och i regeringens referensgrupp för arbetet med agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

Krig känner inga gränser och det gör inte heller vår solidaritet och kampen för en bättre värld. IKFF Sverige samarbetar nära med våra systersektioner i Nigeria, DR Kongo, Kamerun och Colombia. Våra systersektioner, som lever och verkar i konfliktsituationer, arbetar med att stärka kvinnors rättigheter och deltagande i samhället, bygga hållbar konfliktlösning och driva på för nedrustning. Precis som för IKFF Sverige handlar arbetet ena dagen om att hålla en utbildning för gräsrötter, och andra dagen om att lobba regeringen eller påverka genom FN. Bland annat har IKFF Nigeria bedrivit framgångsrikt konfliktförebyggande arbete inom projektet Women’s Situation Room.

Samarbetet går ut på att stärka kapaciteten i våra systersektioner för att de ska kunna utföra sitt arbete. Sektionerna arbetar i hårt motstånd och med stora risker för att förändra utvecklingen i sina länder. Samarbetet ger kraft och energi att fortsätta. Därutöver utbyter vi kunskap och erfarenhet. IKFF i Sverige får tillgång till information och expertis från våra systersektioner som vi använder i informationsspridning och påverkansarbete gentemot beslutsfattare.

Stöd vårt arbete med våra systersektioner genom att bli medlem eller ge en gåva.

Läs mer om våra systersektioners arbete i rapporten ”Global feminist cooperation during a pandemic”.

Läs mer om IKFF Sveriges analyser kring konfliktförebyggande och jämställdhet i Barometer 2020.

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig