Konfliktförebyggande arbete

NYTT: Mobilising for sustainable peace (2018) – rapport om det regionala samarbetet i IKFF Afrika.

Fredsarbete över gränserna är en självklarhet för IKFF som en internationell organisation. I dagens globaliserade värld börjar och slutar konflikterna inte inom nationsgränser. Till exempel kan konflikter sprida sig över landsgränser, olika länder kan indirekt vara involverade i inbördeskrig, och oansvarig handel och vapensmuggling är exempel på säkerhetspolitiska gränsöverskridande hot.

FN om konfliktförebyggande

När IKFF och andra civilsamhällesorganisationer drev fram säkerhetsrådets resolution 1325 var målet en ny agenda för att bygga hållbar fred genom jämställdhet och förebyggande av konflikter. Idag riktar vi kritik mot ett alltför starkt fokus på militära insatser samtidigt som smartare mer innovativa grepp förblivit outforskade och ofinansierade. Detta lyfts också fram i den globala studie om resolution 1325 som i oktober 2015 presenterades i FN.

Den globala studien om resolution 1325 lyfter bland annat fram behovet av fler och bättre system för att identifiera och reagera på tidiga varningssignaler på att en konflikt är på väg att bryta ut. Den konstaterar även att mer strukturella långsiktiga grepp behövs där jämställdhet, rättvis utveckling, vapenkontroll och så vidare utgör centrala faktorer för att bygga upp samhällen som klarar av att hantera konflikter fredligt.

Behovet av insatser som tar sig an grundorsakerna till krig lyfts också fram av andra nya översyner inom FN, bland annat en högnivåpanel om fredsbevarande insatser och en expertgrupp som studerat FN:s system för fredsbyggande. Att fokusera på grundorsaker är den enda hållbara strategin i en tid då konflikter tenderar att vara utdragna och återkommande i samma regioner år efter år.

Internationella dialogen för freds- och statsbyggande

Det stora behovet av konfliktförebyggande arbete är tydligt inte minst i stater som fastnar i konfliktcykler i brist på hållbara lösningar. New Deal for Engagement in Fragile States är ett initiativ för att anpassa biståndet till de särskilda förutsättningar som råder i länder i konflikt eller postkonflikt. Initiativet togs av ett 40-tal länder och internationella organisationer 2011. Sveriges biståndsminister Isabella Lövin är en av två ordföranden i International Dialogue on Peace and Statebuilding (IDPS), det politiska organ som stöttar implementeringen av New Deal.

IKFF är positiva till det stärkta svenska engagemanget i New Deal. I april 2016 stod Sverige genom biståndsministern värd för ett högnivåmöte inom dialogen för freds- och statsbyggande, där Stockholm Declaration on Addressing Fragility and Building Peace in a Changing World antogs. Deklarationen innehåller bland annat målsättningar om att stärka det konfliktförebyggande arbetet, adressera grundorsaker till våld och konflikt, och främja kvinnors deltagande i detta arbete. IKFF har dock kritiserat att deklarationen inte innehåller nedrustning, vapenkontroll eller minskad vapenspridning.

IKFF:s arbete i Sverige och internationellt

IKFF arbetar med att föra in ett starkare konfliktförebyggande perspektiv i svensk utrikes- och utvecklingspolitik. Arbetet bedrivs bland annat genom vårt deltagande i regeringens referensgrupp för Sveriges policyramverk för utvecklingssamarbete, och i regeringens referensgrupp för arbetet med agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

Krig känner inga gränser och det gör inte heller vår solidaritet och kampen för en bättre värld. IKFF Sverige samarbetar nära med våra systersektioner i Nigeria, DR Kongo, Kamerun och Colombia. Våra systersektioner, som lever och verkar i konfliktsituationer, arbetar med att stärka kvinnors rättigheter och deltagande i samhället, bygga hållbar konfliktlösning och driva på för nedrustning. Precis som för IKFF Sverige handlar arbetet ena dagen om att hålla en utbildning för gräsrötter, och andra dagen om att lobba regeringen eller påverka genom FN. Bland annat har IKFF Nigeria bedrivit framgångsrikt konfliktförebyggande arbete inom projektet Women’s Situation Room.

Samarbetet går ut på att stärka kapaciteten i våra systersektioner för att de ska kunna utföra sitt arbete. Sektionerna arbetar i hårt motstånd och med stora risker för att förändra utvecklingen i sina länder. Samarbetet ger kraft och energi att fortsätta. Därutöver utbyter vi kunskap och erfarenhet. IKFF i Sverige får tillgång till information och expertis från våra systersektioner som vi använder i informationsspridning och påverkansarbete gentemot beslutsfattare.

Stöd vårt arbete med våra systersektioner genom att bli medlem eller ge en gåva.

Läs mer om våra systersektioners arbete i rapporten ”Gränslös fred – Regionalt samarbete i Afrika”.

Läs mer om IKFF Sveriges analyser kring konfliktförebyggande och jämställdhet i Barometer 2018 och i Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik.

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig