Kvinnor, fred och säkerhet

FN:s säkerhetsrådsagenda för kvinnor, fred och säkerhet (the Women, Peace and Security agenda) handlar i grunden om att förebygga och stoppa krig samt bygga hållbar fred. Det började med att FN:s säkerhetsråd år 2000, efter påtryckningar från det civila samhället där IKFF spelade en nyckelroll, antog resolution 1325 om att öka kvinnors makt i fredsprocesser och stärka kvinnors säkerhet. Sedan dess har flera resolutioner antagits på samma tema, och vissa verktyg för implementering har skapats.

Det centrala i agendan för kvinnor, fred och säkerhet är att FN och medlemsstaterna är skyldiga att arbeta för att öka kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och fredsbyggande arbete, och i processer för att bygga upp samhällen efter krig. FN och staterna ska också stärka arbetet för kvinnors säkerhet i väpnade konflikter och i postkonfliktsituationer.

Om dessa resolutioner tolkas och implementeras rätt, innebär de ett nytt sätt att se på konflikt, fred och säkerhet. Detta öppnar upp för frågor som: Vems säkerhet prioriteras vid militära lösningar på konflikter? Upplever män och kvinnor konflikt olika och i så fall varför? Hur skapas hållbar fred?

Lär dig mer om agendan för kvinnor, fred och säkerhet genom vår publikation ”Grejen med Kvinnor, fred och säkerhet”. 2021 publicerade vi även rapporten Kvinnor, fred och säkerhet – så kan Sverige driva en mer inkluderande och progressiv politik.

Glossary om kvinnor, fred och säkerhet
IKFF DR Kongos ordförande Annie Matundu Mbambi är en av regionens ledande experter på FN:s kvinnor, fred och säkerhetsagenda. Hon har sammanställt en Glossary, en lista över begrepp och termer som används i kvinnor, fred och säkerhetsagendans resolutioner, samt de 10 resolutionerna, för att fungera som ett samlat verktyg. Ladda ner Glossaryn här.

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig