Kvinnor, fred och säkerhet

FN:s säkerhetsrådsagenda för kvinnor, fred och säkerhet (the Women, Peace and Security agenda) handlar i grunden om att förebygga och stoppa krig samt bygga hållbar fred. Det började med att FN:s säkerhetsråd år 2000, efter påtryckningar från det civila samhället där IKFF spelade en nyckelroll, antog resolution 1325 om att öka kvinnors makt i fredsprocesser och stärka kvinnors säkerhet. Sedan dess har flera resolutioner antagits på samma tema, och vissa verktyg för implementering har skapats.

Det centrala i agendan för kvinnor, fred och säkerhet är att FN och medlemsstaterna är skyldiga att arbeta för att öka kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och fredsbyggande arbete, och i processer för att bygga upp samhällen efter krig. FN och staterna ska också stärka arbetet för kvinnors säkerhet i väpnade konflikter och i postkonfliktsituationer.

Om dessa resolutioner tolkas och implementeras rätt, innebär de ett nytt sätt att se på konflikt, fred och säkerhet. Detta öppnar upp för frågor som: Vems säkerhet prioriteras vid militära lösningar på konflikter? Upplever män och kvinnor konflikt olika och i så fall varför? Hur skapas hållbar fred?

Lär dig mer om agendan för kvinnor, fred och säkerhet genom vår publikation ”Grejen med Kvinnor, fred och säkerhet”. 2021 publicerade vi även rapporten Kvinnor, fred och säkerhet – så kan Sverige driva en mer inkluderande och progressiv politik.

Under 2015 och 2016 satt IKFF med i regeringens referensgrupp för att ta fram en ny svensk handlingsplan för genomförandet av agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Den nya handlingsplanen lanserades i maj 2016 och finns att läsa här.

I oktober 2015 presenterades i FN en global studie om genomförandet av resolution 1325. Studien leddes av Radhika Coomaraswamy, tidigare verksam bland annat som FN:s generalsekreterares särskilda representant för barns situation i konflikter, och har titeln ”Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace”. Studien lyfter bland annat fram behovet av operativa insatser, så som system för att identifiera och reagera på tidiga varningssignaler på att en konflikt är på väg att bryta ut. Den konstaterar även att mer strukturella långsiktiga grepp behövs där jämställdhet, rättvis utveckling, vapenkontroll och så vidare utgör centrala faktorer för att bygga upp samhällen som klarar av att hantera konflikter fredligt. Den globala studien finns att läsa här.

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig