Resolutioner

Här finner du resolutioner som behandlar områdena kvinnor, fred och säkerhet.

Resolution 1325

Resolution 1325 antogs år 2000. Det är den första av FN:s säkerhetsråds resolutioner som slår fast att kvinnors deltagande och beslutsfattande i fredsprocesser och konfliktförebyggande arbete är avgörande för att uppnå hållbar fred. Den betonar att kvinnor ska ses som aktörer och understryker vikten av ett genusperspektiv på freds- och konfliktarbete. Resolution 1325 uppmärksammar även att kvinnor drabbas oproportionerligt av konflikter och kräver bättre skydd för kvinnor i konfliktsituationer.

Resolution 1820

Resolution 1820 som antogs 2008 fokuserar på motverkandet av sexuellt våld. I resolutionen klargör FN:s säkerhetsråd att sexuellt våld är en fråga som rör internationell fred och säkerhet och att våldtäkt och annat sexuellt våld kan utgöra krigsbrott eller brott mot mänskligheten. Mycket arbete återstår dock för att implementeringen av resolutionen skall fullföljas.

Resolution 1888

Resolution 1888 som antogs 2009 slår bland annat fast att FN ska ha en särskild representant som ska leda och stärka FN:s samlade arbete med att stoppa sexualiserat våld i konflikter. Den första personen som innehade den posten var Margot Wallström. Resolutionen bestämmer också att FN ska ha en rådgivare för kvinnors säkerhet i fredsbevarande insatser samt ett expertteam som ska bistå medlemsländerna och FN:s missioner i deras arbete med att motverka sexualiserat våld i väpnade konflikter.

Resolution 1889

Resolution 1889 som antogs 2009 handlar om vikten av kvinnors deltagande. Särskilt fokus läggs på kvinnors deltagande på ett tidigt stadium i fredssamtal och konflikthantering för att kunna påverka de beslut som tas rörande maktfördelning, ekonomisk och social uppbyggnad. Resolutionen fokuserar mest på det som händer efter en konflikt. Bland annat uppmuntrar säkerhetsrådet till att det civila samhället och kvinnoorganisationer ska delta i arbetet för att möta kvinnors och flickors behov i postkonfliktområden.

Resolution 1960

Resolution 1960 antogs 2010. Den innehåller konkreta åtgärder som syftar till att bekämpa straffriheten för förövare av sexuellt våld i konflikt. Den ger bland annat rekommendationer om sanktioner, rapportering och hur information kan inhämtas från kvinnoorganisationer. De som är inblandade i sexuellt våld i konflikter ska listas och på så sätt hängas ut för sina brott.

Resolution 2106

Resolution 2106 som antogs 2013 refererar bland annat till Internationella brottsmålsdomstolen (ICC). ICC kan åtala personer för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Sexualiserat våld kan vara en del i och utgöra sådana brott. Resolutionen lyfter även att kvinnors politiska, sociala och ekonomiska makt måste öka för att våldet ska kunna förebyggas. Resolutionen påminner också om att kvinnors deltagande är viktigt i allt skydds- och konfliktförebyggande arbete. Den hänvisar till vapenhandelsavtalet Arms Trade Treaty (ATT) som har bestämmelser om att stoppa väpnat genusbaserat våld.

Resolution 2122

Resolution 2122 antogs 2013 och stärker kvinnors roll under alla faser i fredsprocessen. I denna resolution läggs även stort fokus på kvinnors ledarskap i fredsarbetet, till skillnad från tidigare då endast vikten av deltagande har poängterats. Resolutionen slår fast att kvinnors roll som fredsaktörer är nödvändig för att uppnå internationell fred och säkerhet. Dessutom slår resolutionen fast att detta måste ske mer systematiskt. Säkerhetsrådet hänvisar även till det nya internationella vapenhandelsavtalet, Arms Trade Treaty (ATT), och poängterar att vapenhandel inte får bidra till genusbaserat våld. Att synliggöra kopplingen mellan vapenhandel och kvinnors säkerhet är ett stort steg i rätt riktning.

Resolution 2242

Genom resolution 2242 som antogs 2015 lyfter säkerhetsrådet fram vikten av att ett jämställdhetsperspektiv på fred och säkerhet vävs in i säkerhetsrådets landspecifika processer. Säkerhetsrådet ska bland annat bjuda in representanter från civilsamhället för att ge information vid debatter och beslut om situationen i olika länder. Resolutioner kräver också att ett genusperspektiv vävs in tydligare i generalsekreterarens och FN-organens arbete och att ansvarsutkrävandet stärks. Säkerhetsrådet lyfter i resolution 2242 också fram vikten av att kvinnoorganisationer deltar i arbetet med att förebygga och motverka terrorism och våldsam extremism.

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig