Arms Trade Treaty, ATT

Den 2 april 2013 röstade FN:s generalförsamling fram det internationella vapenhandelsavtalet Arms Trade Treaty (ATT). Förhandlingarna inleddes 2006 efter starka påtryckningar från det civila samhället. Stater som Japan, Storbritannien, Costa Rica och Kenya var pådrivande i arbetet, liksom Sverige som hade en central roll under förhandlingarna. IKFF deltog under förhandlingarna där vi rapporterade om utvecklingen och drev på för strikta regler och att ett tydligt genusperspektiv skulle skrivas in i avtalet.

IKFF arbetade inför och under förhandlingarna om ATT för att avtalet skulle innehålla ett särskilt kriterium om att stoppa vapenspridning som riskerar bidra till genusbaserat våld. Arbetet lyckades. Artikel 7.4 i ATT säger att vid riskbedömningar ska den exporterande statsparten beakta risken för att vapnen, ammunitionen eller vapendelarna i fråga kan användas för att begå eller underlätta allvarliga former av genusbaserat våld eller våld mot kvinnor och barn. En stat får inte exportera vapen, ammunition eller vapendelar om det finns en tydlig risk för att dessa kommer användas för genusbaserat våld som utgör brott mot mänskliga rättigheter eller humanitär rätt, underminerar fred och säkerhet, eller utgör del av transnationell organiserad brottslighet så som trafficking.

Arms Trade Treaty är starkare än tidigare förslag till avtal som IKFF riktat skarp kritik mot. Men samtidigt finns svagheter. Till exempel är avtalets omfång för snävt vad gäller vilka typer av vapen det reglerar, och vissa vapenöverföringar regleras inte heller. Avtalet saknar också tydliga krav på att staterna ska redovisa sina vapenaffärer öppet och överföringar av ammunition och vapendelar regleras inte lika starkt som handeln med vapen.

IKFF arbetar idag i Sverige och i andra länder, däribland i konflikt- och postkonfliktländer, för att stater ska gå med i ATT och stoppa vapenhandel som kan bidra till genusbaserat våld och andra kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi deltar även vid möten inom ATT för att säkerställa att ett starkt genusperspektiv och ett humanitärt perspektiv finns med i genomförandet av avtalet.

IKFF:s internationella nedrustningsprogram Reaching Critical Will har samlat information, uttalanden och analyser om Arms Trade Treaty här.

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig