Miljö, klimat & militarisering - IKFF
Hem » Vårt arbete » Antimilitarism » Miljö, klimat & militarisering

Vi står inför en klimatkris som påverkar människors vardag, säkerhet och levnadsvillkor. Samtidigt bevittnar vi en såväl nationell som global upprustning, med konsekvenser för både miljö och klimat och för människors säkerhet.

I IKFF:s arbete synliggör vi kopplingen mellan militarisering, miljö och klimat och att de påverkar varandra. Militarismen och väpnade konflikter påverkar vår miljö och vårt klimat genom koldioxidtunga utsläpp, föroreningar av land och vatten, och genom att ta enorma resurser och områden i anspråk – på bekostnad av mänsklig och ekologisk säkerhet och grön omställning. Idag vet vi inte hur stora konsekvenser den pågående militära upprustningen kommer att få i framtiden.

Klimatförändringarnas konsekvenser och exploatering av hav och land bidrar i sin tur till ökade spänningar, konflikt och militarisering. Vi ser även hur globala, patriarkala maktstrukturer bidrar till såväl militarisering som klimatförändringar och miljöförstöring.

”Kampen för klimatet är ett stort steg för att uppnå social rättvisa och det är en del av kampen för fred. Vi kan inte uppnå fred utan att uppnå harmoni mellan människor och miljö. Människans militarisering och destruktiva agerande som skapar föroreningar i vatten, luft och mark kommer att hota mänsklighetens framtid. Som libanesisk kvinna och fredsaktivist är det därför en plikt att stå upp mot statens korrupta brott, och värna om freden.”

– AMANI BEAINY, IKFF LIBANON

Lär dig mer

Militarisering, miljö och klimat – röster från en feministisk motståndsrörelse

I denna publikation lyfter vi personliga berättelser från människor i Sverige och världen som på olika sätt påverkas av militarisering, miljöförstöring och klimatförändringar. Vi lyfter hur militärens flygövningar sker så lågt att samtal måste pausas, hur dammbyggen påverkar matsäkerheten för ett helt land, hur granater som släpps under försvarsövningar i Vättern låter så högt att det känns i kroppen, och hur militarisering av gränsområden leder till tvångsförflyttning av människor där jordbruksmark omvandlas till cementdjungel. 

Vi lyfter också det personliga engagemanget för fred, nedrustning och social och ekologisk rättvisa, med röster som berättar om fredliga upprop och demonstrationer, som kännetecknas av samarbete, dialog och motståndskraft. 

Ladda ner Militarisering, miljö och klimat – röster från en feministisk motståndsrörelse

Fred på jorden. Fred med jorden.

Kopplingarna mellan klimat, miljö, konflikt och militarisering är många och går åt olika håll. Militär verksamhet smutsar ner och genererar enorma utsläpp som bidrar till klimatförändringarna. Men klimatförändringarna i sig skapar också brist på resurser som leder till fler konflikter.

Frågorna som berör klimat, miljö, militarism och konflikt är många. I detta nummer av vår medlemstidning får du läsa om några av dem.

Ladda ner Fred&Frihet nr 2-3 2021

Militarisering, miljö och klimat – en feministisk angelägenhet

I vår webinariumserie från år 2021 samtalar vi kring kopplingarna mellan militär verksamhet, miljöförstöring, klimatförändringar och konflikt utifrån fyra teman: försvarets övningar, kärnvapen, FN:s klimatkonferens COP26 och aktivism.

Del 1. Militarisering, miljö och klimat – Den svenska försvarsmaktens militärövningar
Del 2. Militarisering, miljö och klimat – Klimatkrisen och kärnvapen
Del 3. Militarisering, miljö och klimat – Vad hände på FN:s klimatkonferens?
Del 4. Militarisering, miljö och klimat – Lokal aktivism för global förändring

Fördjupning

Feminist policies for climate change

Länken mellan jämställdhet och klimat måste stärkas i svenska och internationella policys och lagar. Klimatförändringar och patriarkala maktstrukturer är nära sammanlänkade. Kvinnor och flickor riskerar att ytterligare utsättas för stora risker när klimatförändringar orsakar minskade resurser, stora flyktingströmmar och konflikter. Med ett feministiskt perspektiv kan vi förstå dessa maktförhållanden och skapa en hållbar framtid. 18 organisationer står bakom rapporten ”Feminist policies for climate justice”.

Ladda ner Feminist policies for climate change

Ladda ner svensk sammanfattning

Remissvar och policy

COP28: A call for ambition and justice (2023) Gemensamt inom Concord Sverige

Yttrande över promemorian Tillfällig åtgärd för att underlätta för försvarsövningar under särskilda förhållanden (2023)

Remissyttrande om Naturvårdsverkets skrivelse ”En översyn av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter” (2021)

Läs mer