Vapenexport - IKFF
Hem » Vårt arbete » Nedrustning » Vapenexport

Vapen kan inte bygga fred, och våld skapar inte säkerhet. Vapen är gjorda för att bruka våld, de är verktyg för att hota, skrämma, skada och döda. IKFF vänder sig både mot den svenska vapenexporten, och mot vapenindustrin som helhet. Resurserna som läggs på att utveckla, tillverka och marknadsföra vapen bör istället läggas på att förebygga väpnade konflikter, skapa trygga samhällen och fredliga relationer och metoder för konfliktlösning. Mer vapen i världen möjliggör mer våld och förtryck och försvårar utvecklingen av demokrati, mänskliga rättigheter och fredliga och inkluderande samhällen.

”[ … ] that all countries should, by such an international agreement, take over the manufacture of arms and munitions of war and should control all international traffic in the same. It sees in the private profits accruing from the great armament factories a powerful hindrance to the abolition of war.”

– IKFF:s internationella grundmanifest från 1915

Som ett steg för att minska skadan av den svenska vapenexporten arbetar IKFF för att Sverige ska upphöra med vapenexport till diktaturer och stater som deltar i väpnade konflikter eller kränker mänskliga rättigheter. Vi arbetar också för ökad transparens kring vapenexporten, så att de beslut som fattas ska kunna granskas, och med att uppmärksamma när täta band mellan myndigheter och vapenindustriföretagen gör att risken för korruption ökar.

Sveriges har på senare år ökat exporten av vapen (eller krigsmateriel som det heter i lagar och regelverk) både totalt och den som går till odemokratiska länder. Sverige har beväpnat regimer som Saudiarabien, Bahrain, Indonesien, Filippinerna, Turkiet och Thailand. Detta innebär att ofta odefinierade försvars- och säkerhetspolitiska eller ekonomiska intressen går före respekten för mänskliga rättigheter, inte minst kvinnors mänskliga rättigheter. Det är oacceptabelt. IKFF arbetar för att Sverige ska anta skarpare regler som förbjuder vapenexport till länder som inte respekterar mänskliga rättigheter.

Frågan om vapenexport har också att göra med hur resurser fördelas. Sverige säljer vapen till länder som lägger mycket pengar på militära utgifter men prioriterar ned flickors och kvinnors säkerhet genom att till exempel inte lägga tillräckliga resurser på sjukvård och utbildning.

Sverige säljer vapen till diktaturer som systematiskt kränker kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Problemet är inte bara att vapen kan användas mot civilbefolkningen eller människorättsaktivister. Problemet handlar om att Sverige, genom sin vapenexport, legitimerar dessa stater och deras ledares absoluta makt över sina invånare. Militära medel stärker statens kontroll och försvårar därmed aktivt alla möjligheter till förändring, inte minst ett levande civilsamhälle.

FN:s internationella vapenhandelsavtal (ATT)

Sedan IKFF grundades år 1915 har vi arbetat för att reglera och därmed minska spridningen av vapen. Den 2 april 2013 antogs det internationella vapenhandelsavtalet Arms Trade Treaty (ATT) i FN:s generalförsamling. Inför och under förhandlingarna arbetade IKFF för att avtalet skulle innehålla ett särskilt kriterium om att stoppa vapenspridning som riskerar bidra till genusbaserat våld. Arbetet lyckades.

Avtalet är det första som kopplar samman vapenspridning och hot mot kvinnors säkerhet, och som förbjuder vapenexport på basis av könsrelaterat våld. IKFF var en central aktör på nationell och internationell nivå för att förverkliga detta. Artikel 7.4 i ATT säger att vid riskbedömningar ska den exporterande statsparten beakta risken för att vapnen, ammunitionen eller vapendelarna i fråga kan användas för att begå eller underlätta allvarliga former av genusbaserat våld eller våld mot kvinnor och barn.

En stat får inte exportera vapen, ammunition eller vapendelar om det finns en tydlig risk för att dessa kommer användas för genusbaserat våld som utgör brott mot mänskliga rättigheter eller humanitär rätt, underminerar fred och säkerhet, eller utgör del av transnationell organiserad brottslighet så som trafficking.

”Flera av de organisationer som Fredsmiljonen har gett stöd till har varit aktiva i framtagandet av FN:s vapenhandelsfördrag, där de med små medel fått genomslag och resultat i komplexa frågor. Exempelvis hade Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) en samlande roll för det civila samhället, som med sitt påverkansarbete bidrog till att FN:s vapenhandelsfördrag kom att innehålla referenser till könsrelaterat våld.”

– Regeringens proposition 2014/2015:1 Utgiftsområde 5

Samtidigt finns svagheter. Till exempel är avtalets omfång för snävt vad gäller vilka typer av vapen det reglerar, och vissa vapenöverföringar regleras inte heller. Avtalet saknar också tydliga krav på att staterna ska redovisa sina vapenaffärer öppet och överföringar av ammunition och vapendelar regleras inte lika starkt som handeln med vapen.

IKFF fortsätter att verka för att Sverige på ett konkret sätt ska implementera ett genusperspektiv i tillståndsbedömningen av svensk vapenexport i enlighet med det internationella vapenhandelsavtalet. I enlighet med ATT arbetar vi även för att öka transparensen inom svensk vapenexport för att möjliggöra granskning och ansvarsutkrävande kring hur mänskliga rättigheter och andra kriterier, som demokrati, bedöms och prioriteras i tillståndsprövningen för vapenexport.

Lär dig mer

Svensk vapenexport

– Militära samförståndsavtal med Saudiarabien och kritik mot Sverige i FN.

I kapitel 4 i vår Impact report kan du läsa om hur IKFF sedan långt tillbaka kritiserat vapenexporten, sedan 2014 med argumentet att den inte är förenlig med en feministisk utrikespolitik. Genom att synliggöra denna målkonflikt bidrog IKFF till att stoppa förlängningen av Sveriges militära samförståndsavtal med Saudiarabien 2015, som berörde vapenexport, och såg till att Sverige fick kritik i FN när Sveriges efterlevnad av Kvinnokonventionen granskades.

Ladda ner kapitel 4 – Svensk vapenexport

Ladda ner hela Impact report (2020)

Att minska vapenspridningen

– Ett historiskt erkännande av vapenhandelns konsekvenser för kvinnors säkerhet.

I kapitel 3 i vår Impact report kan du läsa mer om hur vi lyckades få Sverige att ta ställning för att inkludera språk om att förebygga könsrelaterat våld i avtalet. Detta är en del av vår Impact Report som vi publicerade år 2020.

Ladda ner kapitel 3 – Att minska vapenspridning

Ladda ner hela Impact report (2020)

The Swedish arms trade and risk assessments: does a feminist foreign policy make a difference? 

IKFF:s internationella nedrustningsprograms, Reaching Critical Will, rapport om hur effektiv kontroll över vapenhandel kan förhindra genusrelaterat våld. Även en fallstudie om Sverige, en av världens 15 största vapenexportörer, lanserades. Sverige lyfts fram som ett intressant fall eftersom vårt land är en stor vapenexportör som samtidigt ska driva en feministisk utrikespolitik. I rapporten lyfts flera exempel på svensk vapenexport till länder som på olika sätt kränker de mänskliga rättigheterna, inte minst kvinnors mänskliga rättigheter.

Ladda ner fallstudien om Sverige (2016)

Ladda ner hela rapporten (2016)

Läs mer