IKFF:s kongress bekräftade nya stadgar - IKFF
Hem » IKFF » IKFF:s kongress bekräftade nya stadgar

IKFF:s kongress bekräftade nya stadgar

Kongressen 2017 bekräftade de stadgar som röstades igenom på kongressen 2015.

IKFF Sveriges stadgar

antagna maj 2015 – bekräftade april 2017

 • 1 Namn

Organisationens namn är Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF). IKFF är en ideell organisation och utgör den svenska sektionen av Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF). IKFF är partipolitiskt och religiöst obunden.

 • 2 Säte

IKFF har sitt säte i Stockholm, Sverige.

 • 3 Syfte

IKFF:s syfte är att sammanföra personer som enas i sin beslutsamhet att utifrån ett feministiskt perspektiv studera, informera om och avskaffa de grundläggande orsakerna till konflikter och legitimeringen av krig.

IKFF arbetar för:

 • en världsomfattande fred
 • total och universell nedrustning
 • fredlig konfliktlösning baserad på förhandling och medling
 • ett starkt och rättvist FN-system
 • fortsatt utveckling och implementering av internationell rätt
 • kvinnors politiska, sociala och ekonomiska inflytande
 • miljömässigt hållbar utveckling
 • 4 Relation till WILPF

IKFF arbetar i enlighet med WILPF:s stadgar och det politiska program som fastslås av WILPF:s kongress.

 • 5 Medlemskap i IKFF

Medlem kan varje person bli som godtar IKFF:s program och stadgar samt erlägger stadgad medlemsavgift.

 • 6 Organisation

Kongressen är IKFF:s högsta beslutande organ. Mellan kongresserna leds organisationens verksamhet av en förbundsstyrelse.

Minst tio medlemmar inom ett avgränsat geografiskt område eller län bör bilda en krets.

Kretsarnas stadgar ska vara förenliga med IKFF:s nationella och internationella stadgar och skall godkännas av förbundsstyrelsen. Varje krets väljer sin egen styrelse och kan bli en egen juridisk person.

 • 7 Kongressen

Kongress skall hållas vart annat år före maj månads utgång och skall utlysas minst tre månader i förväg.

Till kongressen har varje krets rätt att sända ett röstberättigat ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst fem ombud. Ombuden ska anmälas till förbundsstyrelsen senast två månader innan kongressen.

Den avgående förbundsstyrelsen har rösträtt vid kongressen utom i fråga om ansvarsfrihet. Ej kretsanslutna medlemmar har yttranderätt men inte rösträtt.

Röstning genom fullmakt är inte tillåten.

Medlemmar och kretsstyrelser har rätt att inkomma med motioner till kongressen. Motion från kretsmedlem skall skriftligen till- eller avstyrkas av kretsstyrelsen innan den sänds till förbundsstyrelsen.

Motioner skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två månader innan kongressen. Styrelsen skall skriftligen yttra sig över motionerna.

Motioner och yttranden över dessa skall tillsammans med föredragningslista och övriga kongresshandlingar vara kretsar och ombud tillhanda minst fyra veckor före kongressen.

Vid kongressen skall följande ärenden förekomma:

 • fastställande av röstlängd
 • prövning av huruvida kongressen kallats i behörig ordning
 • val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare, rösträknare och utskott som kan erfordras för kongressens genomförande
 • godkännande av dagordning
 • anmälan av frågor under övriga ärenden
 • förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
 • revisorernas berättelser
 • fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 • val av en ordförande
 • val av ledamot till den internationella styrelsen
 • val av ytterligare sju styrelseledamöter
 • val av två suppleanter
 • val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 • val av valberedning
 • fastställande av medlemsavgift för nästkommande kongressperiod
 • fastställande av hur stor andel av kretsmedlemsavgift som tillfaller kretsen
 • fastställande av verksamhetsplan
 • behandling av motioner
 • övriga ärenden

Omröstning sker öppet om ingen begär att den skall vara sluten. Beslut fattas med enkel majoritet.

 • 8 Valberedning

Valberedningen väljs av kongressen och består av tre ledamöter och två suppleanter. Valberedningen ska bestå av personer utanför styrelsen. En sammankallande utses.

 • 9 Räkenskaper och revision

IKFF:s räkenskaper förs per kalenderår.

Räkenskaperna och styrelsens protokoll lämnas till revisorerna senast den 1 mars. Revisionen skall vara avslutad inom två veckor efter mottagandet.

 • 10 Förbundsstyrelsen

IKFF:s förbundsstyrelse ansvarar för styrningen av organisationens verksamhet.

Styrelsen ska bestå av nio ledamöter, varav en ordförande, som väljs för en kongressperiod i taget.

Till styrelseledamot kan väljas den som är medlem i organisationen. Den som är anställd av organisationen kan inte väljas till styrelseledamot.

Förbundsstyrelsen utser inom sig en vice ordförande, en kassör och ett arbetsutskott. Medlem kan endast väljas till samma funktion två kongressperioder i följd och får inte väljas in i styrelsen mer än tre kongressperioder i följd.

Arbetsutskottet består som minst av ordförande och kassör. Arbetsutskottets mandat fastställs av förbundsstyrelsen.

Generalsekreteraren är ständigt adjungerad förbundsstyrelsen och arbetsutskottet.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Därutöver skall styrelsen sammanträda om ordförande eller minst en tredjedel av ledamöterna anser att detta behövs.

Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.

 • 10 Samrådsmöte

De år då IKFF ej håller kongress ska styrelsen kalla till möte för samråd och utbildning. En representant från varje krets skall inbjudas till samrådsmötet.

Samrådsmötet är inte beslutande.

 • 11 Extra kongress

Extra kongress ska hållas om styrelsen så beslutar eller minst en tredjedel av kretsarna begär det. Nya ombud utses.

 • 12 Verksamheten

Kansliet genomför den löpande verksamheten enligt det program och policys som IKFF:s kongress antar, och de policys och riktlinjer som förbundsstyrelsen fastställer.

Kretsar ordnar självständigt sitt arbete i överensstämmelse med IKFF:s syfte och stadgar.

 • 13 Stadgeändring

Förslag till ändring av IKFF:s stadgar kan väckas till kongressen av förbundsstyrelsen eller genom motion från medlem eller kretsstyrelse.

Beslut om ändring av stadgarna skall bekräftas vid följande kongress och träder därefter i kraft. För stadgeändring krävs två tredjedels majoritet. 

 • 14 Uteslutning av medlem

Den som bryter mot dessa stadgar, motarbetar IKFF:s verksamhet och ändamål eller uppenbarligt skadar IKFF:s intressen kan uteslutas som medlem ur IKFF.

Ett skriftligt meddelande med motivering till uteslutningen ska översändas till berörd person med möjlighet till förklaring innan frågan avgörs av förbundsstyrelsen. Om medlemmen är ansluten till en krets skall berörd kretsstyrelse beredas tillfälle att yttra sig innan beslut fattas.

 • 15 Upplösning

Beslut om att upplösa organisationen skall fattas med tre fjärdedels majoritet vid två påföljande kongresser med minst sex månaders mellanrum.

Kongressen skall samtidigt besluta om IKFF:s tillgångar. Om möjligt skall dessa tillföras WILPF, annars ska tillgångarna överföras till organisation med likartat syfte.

Om en krets upplöses tillfaller dess tillgångar IKFF.

IKFF:s nya stadgar i PDF.

Relaterade artiklar