Konfliktförebyggande - IKFF
Hem » Vårt arbete » Feministisk säkerhetspolitik » Konfliktförebyggande

Krigsutbrott beskrivs ofta i passiva termer. ”Kriget kommer” eller ”bryter ut”. Det osynliggör att krig och väpnade konflikter är orsakade av politiska beslut och en oförmåga eller ovilja av politiska ledare att hantera konflikter fredligt.

Många av de verktyg som används för att förebygga väpnade konflikter är samma eller snarlika de verktyg som används för att bygga fred. Konfliktförebyggande handlar om att motverka risken för att konflikter blir väpnade genom att skapa starka och trygga samhällen där människor åtnjuter sina fulla mänskliga fri- och rättigheter och social och ekonomisk rättvisa. Samma saker är ofta centrala för att bygga en hållbar fred efter krig.

Jämställdhet är effektivt konfliktförebyggande

Jämställt deltagande i säkerhetspolitik är ett av de bästa sätten både att förebygga krig, och att skapa hållbar fred efter väpnad konflikt. Forskning har tydligt visat att när kvinnor deltar i fredsprocesser blir freden mer hållbar än om endast män deltar.

En av mekanismerna som gör att det blir bättre om kvinnor är med i fredsförhandlingar, är inte just att de är kvinnor, utan att de kommer in med andra kunskaper och erfarenheter. De män som oftast deltar i fredsförhandlingar är just de som har stridit, de är samma militärer som har fört kriget. Deras kunskap ligger i krig.

Kvinnor kommer oftare in som representanter för civilsamhället och för fredsrörelser. Istället för att strida, har de arbetat under konflikten med att bygga fred, att hålla samhällen levande. De kan därför mer om freden som ska uppnås. De är också förankrade i civilsamhället, vilket gör att de kan föra fler civilas talan i fredsförhandlingarna, och att fredsavtal blir bättre förankrade hos befolkningen.

Samma mekanismer kan användas för konfliktförebyggande. Ökad jämställdhet i ett samhälle gör det lättare att utmana maskulinitetsnormer och militarism, det vill säga idén om att våld är ett bra sätt att hantera problem. Ju fler röster som hörs och är med och fattar besluten om säkerhet, desto fler personers säkerhet tas på allvar så att deras behov kan mötas av samhället.

IKFF:s konfliktförebyggande arbete

Att investera i kvinnors organisering och det feministiska civilsamhället är effektivt konfliktförebyggande arbete. IKFF arbetar tillsammans med våra systersektioner med att skapa en stark feministisk fredsrörelse som till exempel kan dela information när vi ser risker (early warning signs) för att en konflikt ska eskalera någonstans i världen, så att tidiga åtgärder kan sättas in. Att agera tidigt, innan en konflikt eskalerat till fullskaligt krig, sparar resurser men framför allt människoliv.

Nedrustning är effektivt konfliktförebyggande. Samhällen som lägger resurser på mänsklig säkerhet istället för vapen blir tryggare och bättre på att lösa problem med fredliga medel. Mindre vapen i omlopp i samhället är dessutom bra för jämställdheten, vilket i sin tur är bra för konfliktförebyggande.

Lär dig mer

Grejen med konfliktförebyggande

Grejen med konfliktförebyggande är ett material som går igenom vad konfliktförebyggande innebär, hur arbetet kan se ut, kvinnors deltagande i fredsbyggande, civilsamhällets roll samt ger exempel på metoder och verktyg för att förebygga, hantera och lösa konflikter. I centrum står människors säkerhet och vetskapen om att väpnade konflikter kan förebyggas.

Ladda ner Grejen med konfliktförebyggande

Verktyg för fred

Plötsligt stod det fruktstånd ute på gatorna. I Kaduna, där hon bor, var detta konstigt. Ingen brukade sälja frukt just där. När borden blev fler och fler rapporterade hon det till polisen, som inte tyckte att det var något att bry sig om. Borden försvann men dök upp igen, och hon rapporterade. Först efter tredje gången, när borden hade blivit än fler och närmade sig polisstationen, reagerade myndigheterna. De kom fram till att det var Boko Haram som sålde vapen under borden och planerade för en attack.

Ladda ner Fred&Frihet nr 1 2018

Att förebygga konflikter

FN:s före detta generalsekreterare Kofi Annan har kallat militär intervention för det dyraste och farligaste sättet att försöka lösa en konflikt på. Men trots FN:s insikter och fredsrörelsens försök att visa på alternativ har konfliktförebyggande arbete ständigt mötts med både ointresse och misstro. Vad kan det bero på?

Ladda ner Fred&Frihet nr 1 2016