FN:s kvinnorättskommitté lyfter Sveriges globala skyldigheter i banbrytande granskning - IKFF
Hem » Kvinnor, fred och säkerhet » FN:s kvinnorättskommitté lyfter Sveriges globala skyldigheter i banbrytande granskning

FN:s kvinnorättskommitté lyfter Sveriges globala skyldigheter i banbrytande granskning

Den 7 mars i år lade CEDAW-kommittén fram sina slutsatser om hur väl Sverige lever upp till Kvinnokonventionen. Kommittén består av oberoende experter som har till uppgift att granska hur stater följer konventionen om kvinnors mänskliga rättigheter. Granskningen skedde i FN i februari i år. Inför granskningen lämnade Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, in en skuggrapport som lyfte fram frågor kring Sveriges extraterritoriella skyldigheter. Med detta avses Sverige skyldigheter att respektera kvinnors mänskliga rättigheter även utanför Sveriges gränser. I skuggrapporten tog IKFF bland annat upp skyldigheter för svenska företag som verkar utomlands, samt behovet av skarpare regler för svensk krigsmaterielexport. Resultatet: för första gången i historien lägger CEDAW-kommittén fram rekommendationer om en stats extraterritoriella skyldigheter under Kvinnokonventionen. Rapporten från kommittén är banbrytande.

– Beslutet från CEDAW-kommittén att lyfta dessa frågor är ett steg i att erkänna att stater inte bara har en skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna inom sina gränser, men också har ansvar för att förhindra att deras handlingar eller bristen på handling kränker de mänskliga rättigheterna i andra länder, säger Maria Muños, chef för IKFF:s internationella program för mänskliga rättigheter med huvudkontor i Genève.

Under granskningen i FN fick regeringen bland annat frågor om hur Sverige agerar i relation till de kränkningar av mänskliga rättigheter som drabbar arbetande kvinnor i Bangladesh, inte minst inom textilindustrin. I sina slutsatser uttrycker CEDAW-kommittén oro över att Sveriges handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter hittills haft vad kommittén kallar ”begränsad effekt” på hur svenska företag agerar när de verkar i andra länder. Kommitténs rapport understryker Sveriges skyldigheter att säkerställa att företagen respekterar och skyddar kvinnors mänskliga rättigheter.

– CEDAW-kommitténs slutsatser visar tydligt att Sveriges feministiska utrikespolitik förutsätter handling från fler ministrar än utrikesministern och biståndsministern. Regeringens handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter saknar bindande krav på företagen och konkreta åtgärder för att säkerställa att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter. Handlingsplanen brister också ur ett jämställdhetsperspektiv, vilket är oacceptabelt inte minst från en feministisk regering. Här måste närings- och innovationsminister Mikael Damberg säkerställa förbättringar. CEDAW-kommitténs frågor och slutsatser sänder en tydlig signal som vi hoppas att regeringen lyssnar till, säger Malin Nilsson, generalsekreterare IKFF.

CEDAW-kommittén ställde även under granskningen frågor om Sveriges krigsmaterielexport. Kommittén rekommenderar i sina slutsatser att Sveriges kommande nya lagstiftning för krigsmaterielexport ska innehålla ett starkt och robust genusperspektiv. Vapenföretaget Saab tecknade i höstas kontrakt med Förenade Arabemiraten (FAE) för att sälja Saabs radarsystem Erieye, givet att affären godkänns av Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP). Erieye har tidigare exporterats till Saudiarabien. FAE och Saudiarabien har båda haft centrala roller i den pågående konflikten i Jemen, där den saudiledda koalitionen genomfört omfattande attacker mot civila mål vilket skapat stort lidande inte minst för flickor och kvinnor.

– Att CEDAW-kommittén för första gången ger rekommendationer om krigsmaterielexport är ett banbrytande framsteg i arbetet för att säkerställa att stater respekterar flickors och kvinnors rättigheter globalt. Det är hög tid för regeringen att lägga fram en proposition för ett nytt regelverk för svensk krigsmaterielexport som säkerställer att svenska vapen inte används för att stärka förtrycket av kvinnor och försätter människor i humanitär kris, säger Malin Nilsson, generalsekreterare IKFF.

CEDAW-kommitténs historiska beslut att ge rekommendationer rörande svenska företag och krigsmaterielexport kan öppna dörren för ett starkare internationellt perspektiv i granskningar av andra stater framöver.

– CEDAW-kommitténs rekommendationer berör delar av svensk politik som idag saknar ett feministiskt perspektiv. Men ur ett större perspektiv visar granskningen också varför det är så viktigt att Sverige deklarerat att regeringen ska driva en feministisk politik. Det skapar utrymme för att ytterligare granska och stärka Sveriges främjande av jämställdhet och kvinnors rättigheter globalt, genom alla politikområden. Detta är en viktig följd av regeringens uttalande målsättningar om att arbeta feministiskt, och vi hoppas att fler stater kommer att följa, säger Malin Nilsson, generalsekreterare IKFF.

Fakta om Kvinnokonventionen och CEDAW:

Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW) antogs av FN:s generalförsamling 1979 och trädde i kraft 1981. I koppling till konventionen har en kommitté av oberoende experter etablerats, den så kallade CEDAW-kommittén. Kommitténs uppdrag är att övervaka att staterna skyddar och respekterar rättigheterna i konventionen, och staterna är skyldiga att vart fjärde år rapportera om genomförandet av konventionens bestämmelser.

CEDAW-kommitténs rapport.

IKFF:s skuggrapport.

Relaterade artiklar