Uttalande om militariseringen av Vättern - IKFF
Hem » Klimat/miljö » Uttalande om militariseringen av Vättern

Uttalande om militariseringen av Vättern

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, ser med oro på den ökade militariseringen i Sverige och vår omvärld. Närmandet till Nato och de stora internationella militära övningar som kommer att genomföras i olika delar av Sverige under 2017 motverkar arbetet för konfliktförebyggande, fred och avspänning. I den utrikespolitiska deklarationen lyfts klimatförändringarna och brist på vatten som säkerhetspolitiska hot. Trots detta görs inte kopplingen till Sverige. Det svenska försvaret tillåts öva kring Vättern trots det miljömässiga hot det innebär för en av Sveriges största vattentäkter. Militära intressen kan inte tillåtas stå över skyddet av vårt framtida behov av vattenförsörjning.

Försvarsmakten vill nu utöka sin militära test- och övningsverksamhet, det vill säga sina krigsövningar, vid sjön trots övningarnas konsekvenser för människor och miljö. Vättern klassas som ett Natura 2000-område och är vattentäkt för närmare en kvarts miljon människor. Just nu är grundvattennivåerna låga i stora delar av landet och extra hårt drabbat är Örebro. Därför vill Örebro kommun i framtiden hämta vatten från Vättern. Brist på dricksvatten är alltså ett verkligt hot som måste tas på allvar även i Sverige.

Försvarsmakten fick förra året godkänt av Länsstyrelsen att utöka sina 1 000 skott per år till 69 000 skott, vilket kommer leda till ökade utsläpp och bullernivåer. Beslutet överklagades av organisationer och kommuner och en kraftig folkopinion runt sjön har protesterat mot planerna. Även antalet övningsdagar önskar Försvarsmakten utöka runt Vättern. Just nu ligger ärendet på miljödepartementets bord där slutberedning genomförs inför att regeringen ska fatta beslut.

IKFF ifrågasätter att militarisering får stå i konkurrens till dricksvattentäkt och fruktbar jord, betesmarker och skog. Den skapade konkurrensen leder till konflikter då militära intressen prioriteras över behoven hos människor och miljö. Hållbar utveckling och fred går hand i hand och rent vatten är därmed en fredsfråga.

Idag den 9 april 2017 på IKFF:s högsta beslutande organ, den nationella kongressen i Jönköping, utrycker IKFF följande:

  • att militära intressen, och de kommersiella intressena bakom vapenindustrin, inte ska tillåtas stå över skyddandet av miljö och människors framtida vattenförsörjning,
  • att regeringen lyssnar till den lokala opinionen som kämpar för en hållbar miljö för människor och natur och därmed inte beviljar Försvarsmakten utökade övningstillstånd för Vätternområdet.

Ladda ner uttalandet i PDF.

Relaterade artiklar