16 organisationer kräver ökat stöd till lokala rörelser - IKFF
Hem » Biståndspolitik » 16 organisationer kräver ökat stöd till lokala rörelser

16 organisationer kräver ökat stöd till lokala rörelser

På det pågående högnivåmötet, Summit for Democracy, måste lokala rörelser som kämpar för jämställdhet ges erkännande för den avgörande roll de har för demokrati. Det behövs åtaganden om stöd och finansiering för deras långsiktiga förändringsarbete. Det uppmanar i dag 16 organisationer de politiska ledare, inklusive från Sveriges regering, som just nu möts.

Artikeln publicerades i Omvärlden den 30 mars.

I går drog Biden-administrationens demokratiforum Summit for Democracy i gång. Det är det andra av två högnivåmöten som samlar hundratals politiska ledare, privata aktörer och civilsamhället, med syftet att stärka mänskliga rättigheter och en demokratisk utveckling i världen. Det växande antalet auktoritära regeringar, anti-genusrörelser och det påtagligt krympande utrymmet för folkrörelser globalt sett, i synnerhet för lokala kvinnorätts- och jämställdhetsorganisationer och feministiska rörelser, är ett hot mot demokrati och en hållbar samhällsutveckling.

Lokala rörelser avgörande för demokrati

Att feministiska organisationer och rörelser spelar en avgörande roll för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet är numera välkänt. I länder med låg närvaro av feministiska- och kvinnorättsrörelser finns det största motståndet mot jämställdhet och kvinnors egenmakt. Men trots den centrala roll som organisationer och rörelser som på olika sätt arbetar för jämställdhet och kvinnors-, flickors- och HBTQI-personers rättigheter spelar för den demokratiska utvecklingen, är de extremt underfinansierade. Uppgifter från OECD DAC från 2020/2021 visar att endast 1 procent av all jämställdhetsfinansiering gått till kvinnorätts- och feministiska organisationer. 

Krympande utrymme leder till backlash

I vårt arbete med lokala partner runt om i världen ser vi starka kopplingar mellan attackerna mot civilsamhällets demokratiska utrymme och tillbakagången för kvinnors, flickors och HBTQI-personers rättigheter. När stater eller andra aktörer begränsar eller helt stänger det demokratiska utrymmet för civilsamhället, slår det mot den, i många fall, enda arena där kvinnorätts- och HBTQI-försvarare kan göra sina röster hörda och påverka.

På den formella politiska arenan dominerar fortfarande män, och endast 26 procent av världens parlamentariker är kvinnor. Kvinnor exkluderas även från ledande positioner inom både offentlig och privat sektor på grund av rådande patriarkala strukturer. Därför får det krympande utrymmet för civilsamhället särskilt allvarliga konsekvenser för kvinnors och flickors möjlighet att göra sina röster hörda.

Våld och brist på SRHR hot mot demokratin

För många flickor och kvinnor är inte heller civilsamhället en tillgänglig arena. För kvinnor och flickor som är kontrollerade av män och utsätts för sexuellt eller könsbaserat våld är det knappast ett alternativ att vara aktiva aktörer i demokratiprocesser eller ens att uttrycka sina åsikter. När kvinnor, flickor och HBTQI-personer i alla åldrar fråntas kontroll över sina egna kroppar, nekas tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) innebär det ytterligare ett hinder för deras deltagande i ekonomin, politiken och samhällsutvecklingen. Djupt rotade sociala normer kring kvinnors och flickors reproduktiva roll och föreställningar om att kvinnors och flickors sexualitet behöver kontrolleras bidrar till att de utestängs från skola, arbetsliv och politiska processer.

I konfliktdrabbade länder eller sköra stater där kvinnor och flickor riskerar att utsättas för sexuellt våld när de lämnar hemmet är sannolikheten liten att de ska ta på sig offentliga roller i sina samhällen. På många sådana platser hålls flickor hemma från skolan på grund av risken för att utsättas för könsbaserat våld.

Vi, 16 medlemmar i CONCORD Sveriges jämställdhetsgrupp, uppmanar ansvariga ministrar i Sveriges regering som deltar på Summit for Democracy att med avstamp i forumet göra nya åtaganden vad gäller insatser för SRHR, mot skadliga normer samt ökat stöd till lokala organisationer och rörelser som arbetar för jämställdhet:

Prioritera insatser för SRHR

SRHR över hela livscykeln är en grundförutsättning för jämställdhet, fattigdomsbekämpning, och inte minst demokrati. Därför krävs insatser för sexuell och reproduktiv hälsovård inklusive tillgång till preventivmedel, allsidig sexualundervisning, säker och laglig abort och för kvinnors, flickors och HBTQI-personers möjlighet att bestämma över sina egna liv och kroppar. 

En annan central del i arbetet för SRHR och mot sexuellt och könsbaserat våld är förändring av skadliga och djupt rotade normer. Detta arbete måste prioriteras och ske på alla nivåer, inklusive på den globala arenan där världsledare har en viktig roll i att lyfta betydelsen av sociala normer och normer kring kön, sexualitet och könsidentitet och hur dessa påverkar SRHR och sexuellt och könsbaserat våld och i förlängningen demokratin. 

Långsiktigt stöd

Trots växande motstånd fortsätter lokala organisationer och rörelser som arbetar för jämställdhet att organisera sig för att förändra skadliga normer, institutioner, diskriminerande lagstiftning och regler. Det är ett arbete som kräver tid. Därför är det av yttersta vikt att de politiska ledarna på Summit for Democracy erkänner detta faktum och åtar sig att långsiktigt stötta, skydda och finansiera lokala organisationer och rörelser. För verklig förändring behövs en lokalt förankrad demokratisk samhällsförändring, där kvinnors och flickors röster hörs – liksom rösterna från dem som utsätts för överlappande former av diskriminering. Endast så kan alla människor få kontroll över sina kroppar och makt över sina liv – grundförutsättningar för demokrati.

Alexandra Klang, verksamhetsledare, Svalorna Indien Bangladesh 
Anna Tibblin, generalsekreterare, We Effect
Annika Malmborg, tf. generalsekreterare, RFSU
Catherine Isaksson, generalsekreterare, Centerpartiets internationella stiftelse
Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan
Jennifer Vidmo, generalsekreterare, ActionAid Sverige
Klas Sellström, verksamhetsledare, Svalorna Latinamerika
Louise Lindfors, generalsekreterare, Afrikagrupperna
Malin Flemström, vd, The Hunger Project Sverige
Malin Nilsson, generalsekreterare, IKFF
Mattias Brunander, tf generalsekreterare, Diakonia 
Mariann Eriksson, generalsekreterare, Plan International Sverige
Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna
Prudence Woodford-Berger, ordförande, PRO Global
Shahab Ahmadian, ordförande, MÄN
Ulrika Grandin, verksamhetschefUN Women Sverige

Relaterade artiklar