Explosiva vapen och rätten till hälsa, utbildning och bostad - IKFF
Hem » Vapenexport » Explosiva vapen och rätten till hälsa, utbildning och bostad

Explosiva vapen och rätten till hälsa, utbildning och bostad

IKFF:s skuggrapport till kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Konventionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR) antogs av FN:s generalförsamling 1966 och trädde i kraft 1976. Sverige har anslutit sig CESCR och därför ska regeringen vart femte år lämna in en rapport som visar hur Sverige lever upp till konventionens bestämmelser. Rapporterna granskas av kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som består av 18 experter. Mellan den 6-24 juni i år granskas Sverige med flera av kommittén.

IKFF:s internationella sekretariat har lämnat in en skuggrapport till FN inför granskningen av Sverige. Skuggrapporten fokuserar på rätten till hälsa, utbildning och bostad i koppling till användningen av explosiva vapen. Fokus ligger särskilt på Sveriges vapenexport till Saudiarabien. IKFF fördömer exporten av krigsmateriel till Saudiarabien, från Sverige och andra länder.

Den saudiledda koalitionen som utfört attacker i Jemen använder explosiva vapen i befolkade områden som dödar och skadar civila och förstör civil infrastruktur. Attackerna har katastrofala effekter på människors rätt till bostad, hälsa och utbildning vilket är av särskild relevans i koppling till konventionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Svenska människorättsorganisationer och internationell fackpress har rapporterat att Erieye, ett radarsystem som Sverige sålt till Saudiarabien, kan ha använts i de saudiledda attacker i Jemen som riktats mot civila och civila anläggningar så som humanitära förråd.

En stat som vill sälja vapen till en annan stat  måste göra en grundlig riskbedömning före och stoppa exporten om det finns risk för att vapnen kan komma användas för eller bidra till att kränka mänskliga rättigheter eller humanitär rätt. IKFF menar att vapenexport kan ge upphov till extraterritoriellt ansvar för kränkningar av mänskliga rättigheter, alltså en stats ansvar för brott som sker utanför det egna landets gränser. Om sådana brott kan förutses har exportlandet en skyldighet att stoppa vapenaffären. IKFF menar att försäljning av krigsmateriel till Saudiarabien är förenade med sådana uppenbara risker för brott mot internationell rätt så att Sveriges vapenexport till landet borde ha stoppats utifrån CESCR och annan internationell rätt.

Mer svensk vapenexport följer?

Hösten 2015 meddelade det svenska vapenföretaget Saab att de tecknat ett avtal med Förenade Arabemiraten (FAE) om en uppdaterad version av radarsystemet Erieye, som alltså tidigare exporterats till Saudiarabien. Medan systemet ännu inte har överförts till Förenade Arabemiraten signalerar den undertecknade affären en stark förväntan om att försäljningen kommer att gå godkännas av den svenska myndigheten Inspektionen för strategiska produkter. Vid tidpunkten för undertecknandet av kontraktet med Förenade Arabemiraten hade omvärlden i över ett halvår bevittnat de Saudiledda attackerna i Jemen, där FAE varit en av de deltagande staterna.

Rekommendationer

Mot bakgrund av ovanstående argumenterar IKFF:s skuggrapport för att Sverige har brutit mot artiklarna 11, 12 och 13 i konventionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR) på grund av den inverkan som vapenexporten kan ha haft på kränkningar av jemeniters rätt till bostad, hälsa och utbildning.

IKFF ger följande rekommendationer till Sverige:

• Inrätta regler och mekanismer för noggrann och transparent riskbedömning vid prövningar om export av vapen och annan krigsmateriel. Dessa bedömningar ska innefatta en konsekvensanalys för kvinnors rättigheter inklusive risker för genusbaserat våld, för att fullt ut genomföra Sveriges förpliktelser enligt CESCR.

• Neka tillstånd för vapenexport när det finns en risk för att krigsmaterielen skulle kunna användas för att begå eller underlätta kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller humanitär rätt.

Ladda ner hela skuggrapporten (på engelska).

Relaterade artiklar