Till utrikesminister Billström och bistånds- och utrikeshandelsminister Forssell angående Gaza - IKFF
Hem » FN » Till utrikesminister Billström och bistånds- och utrikeshandelsminister Forssell angående Gaza

Till utrikesminister Billström och bistånds- och utrikeshandelsminister Forssell angående Gaza

Angående den akuta humanitära situationen i Gaza och det eskalerande våldet i Palestina och Israel

15 november 2023

Till utrikesminister Tobias Billström och bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell,

I ljuset av den pågående katastrofen i Gaza och det oacceptabla våldet mot civila, vädjar vi till Sveriges regering att omedelbart och med full kraft agera för att stoppa våldet, skydda civila, förhindra ytterligare dödande och vidta varje möjlig åtgärd för att förhindra folkmord och etnisk rensning.

Gaza är belägrat och människor har ingen möjlighet att fly. Det finns inga säkra platser för civila där de kan söka skydd, och platser som är fredade enligt internationell humanitär rätt, som sjukhus och ambulanser, har utsatts för militära attacker.

Israeliska staten har rätt till självförsvar enligt FN-stadgan, men de har också en skyldighet att uttömma möjligheter till fredlig konfliktlösning och att följa krigets lagar, som reglerar användningen av våld. Nödvändighets- och proportionalitetsprinciperna handlar om den militära nyttan av en attack för att förhindra en attack. Självförsvar får inte misstas för vedergällning. Distinktionsprincipen, att skilja mellan militära mål och civila, som aldrig kan vara mål, gäller alltid.

Folkrätten reglerar hur väpnat våld får användas. Den upprätthåller internationell fred och säkerhet och skyddar civila under krig. Folkrättens olika delar går inte att separera. Alla attacker mot civila är olagliga och oacceptabla, oavsett om de utförs av statliga eller icke-statliga aktörer. Att döda civila, urskillningslöst bombande, användande av vit fosfor, att hindra förnödenheter från att nå behövande människor, att ta gisslan, är krigsbrott.

Konflikten kan inte lösas med militära medel. Den kan inte lösas genom att en etnisk grupp, en nationalitet eller en religion ”vinner”. Våldet måste upphöra. Det kräver att världens stater vänder sig från den förödande förklaringsmodellen där ena eller andra sidan kategoriskt har rätt. Tankemönster där folkgrupper ställs emot varandra ökar inte säkerheten för någon. Stater behöver istället kräva, av alla, alltid, att internationell rätt följs. Brott mot den, oavsett vem som begår dem, behöver förebyggas, fördömas och lagföras. Civila måste skyddas. Alla. Alltid.

Sverige har en skyldighet att verka för att upprätthålla folkrätten och internationell fred och säkerhet, och Sverige har handlingsutrymme och möjlighet att påverka det som sker.

Därför uppmanar vi regeringen att:

1. Uppfylla sin skyldighet att agera för att stoppa folkmord i Gaza genom att:
a) Kräva en omedelbar vapenvila.
b) Kräva att attacker mot civila människor, civil infrastruktur, civila eller internationella aktörer och institutioner, samt medicinska institutioner, omedelbart upphör. Attacker mot civila och urskillningslösa attacker är krigsbrott.
c) Kräva att Israel utan dröjsmål tillåter obehindrad tillgång för humanitärt stöd till alla områden i Gaza, inklusive medicinska förnödenheter och bränsle, och att omedelbart återställa tillgången till mat, vatten, elektricitet, förnödenheter för hälsa och medicinsk verksamhet och andra grundläggande behov, som FN:s generalförsamling betonade den 27 oktober 2023. Att undanhålla förnödenheter som är oumbärliga för människors överlevnad är ett krigsbrott.
d) Kräva ett omedelbart upphörande av Israels blockad av Gazaremsan. Kollektiv bestraffning är ett krigsbrott.

2. Uppfylla sin skyldighet att verka för upprätthållandet av internationell rätt och internationell fred och säkerhet genom att:
a) Omedelbart avbryta alla leveranser och avtal om krigsmateriel till Israel. Risken är överhängande att krigsmaterial som överförs till Israel används i strid med folkrätten.
b) Omedelbart häva avtal om svenska inköp av krigsmateriel från israeliska aktörer och avbryta pågående förhandlingar och leveranser, inklusive det nya avtalet med företaget Elbit. Israeliskt krigsmateriel som beskrivs som ”stridstestat” har använts mot den palestinska befolkningen. Genom att köpa sådana produkter stödjer Sverige de pågående folkrättsbrotten och krigsbrotten.
c) Verka i FN:s generalförsamling och gentemot FN:s säkerhetsråd för att ett tvåvägsembargo för krigsmateriel gentemot Israel ska antas.
d) Verka i enlighet med sina skyldigheter som statspart till FN:s internationella vapenhandelsavtal (ATT), för att utifrån artiklarna 6 och 7 stoppa samtliga statsparters överföringar av krigsmateriel till Israel, eftersom risken är överhängande att vapen används för att underminera fred och säkerhet och användas för att begå allvarliga brott mot internationell humanitär rätt och mot de mänskliga rättigheterna.
e) Regeringen eller Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) omedelbart stoppar exporttillstånd för krigsmateriel som omfattas av ATT:s artikel 2 utifrån skyldigheten i artikel 7 punkt 4 att beakta risken att krigsmateriel används för att begå allvarligt könsbaserat våld eller allvarligt våld mot kvinnor och barn. De urskillningslösa attackerna och den inhumana blockaden av Gaza utgör tveklöst allvarligt våld mot kvinnor och barn.
f) Stoppa all handel, överföring, alla avtal, och allt stöd som riskerar att användas i upprätthållandet av blockaden av Gaza eller i andra brott mot folkrätten.

3. Agera för att skydda civila och särskilt utsatta grupper, fredsaktörer och människorättsförsvarare genom att:
a) Fördöma varje attack mot civila och varje urskillningslös attack som riskerar att drabba civila.
b) Återinrätta, och utöka, utvecklingsbiståndet till palestinska aktörers förändringsarbete för fred och mänskliga rättigheter i de palestinska territorierna, och utöka det humanitära biståndet för att möta behoven.
c) Utan dröjsmål agera för att uppfylla åtagandena och möjligheterna inom FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet och verka för en inkluderande fredsprocess, med jämställt deltagande av kvinnor och män med bred representation från hela samhället och med särskilt stöd till kvinnor verksamma i civilsamhället
d) Tillhandahålla praktiskt, materiellt och finansiellt stöd till människorättsförsvarare, kvinnorättsförsvarare, fredsaktörer, journalister och andra grupper som verkar för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna och för fred på Gaza, i andra palestinska territorier och i Israel.
e) Tydligt och konsekvent stödja dessa aktörer, deras arbete och deras rätt och möjlighet att verka i och omkring Gaza.

Våld går att förebygga. Krig går att förebygga. Alla stater och aktörer som likt Sverige har en röst, resurser och handlingsutrymme att påverka utvecklingen i världen behöver nu agera för att motverka grundorsakerna till krig och våld. Det innebär att lagföra samtliga brott mot folkrätten, mot internationell humanitär rätt och mot de mänskliga rättigheterna som begåtts av Hamas, IDF och varje annan aktör. Det innebär också att erkänna och stärka palestiniers rätt till självbestämmande och kraftfullt verka för upphörande av den illegala ockupationen och apartheidpolitiken som Israel fört, och för ansvarsutkrävande för dess effekter.

Den 19 oktober 2023, tolv dagar efter Hamas oacceptabla attack mot israeliska civila, varnade FN:s människorättsexperter: ”There is an ongoing campaign by Israel resulting in crimes against humanity in Gaza [and] there is also a risk of genocide against the Palestine people.”

Nu har det gått ytterligare 27 dagar av fortsatta attacker. Spädbarn dör när deras kuvöser inte längre fungerar. Över hundra FN-anställda har dödats i attackerna. Det finns ingen plats kvar i Gaza att begrava sina döda. Människor sluter upp i hundratusentals i demonstrationer världen över för att visa sin avsky för våldet och för den antisemitism och islamofobi som piskats upp som följd.

Sverige måste göra allt i sin makt för att stoppa folkmord i Gaza.

Med vänlig hälsning,

Malin Nilsson, generalsekreterare, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Till utrikesminister Billström och bistånds- och utrikeshandelsminister Forssell om Gaza (PDF)

Relaterade artiklar